rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Százötvenes imádság - 2.psalterium
(háromötvenedes)


FELÉPÍTÉSE:
3 x 50 Üdvözlégy + titok


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(minden Üdvözlégyhez egyetlen titok tartozik)
Keresztvetés

  Első ötvened (Prima quinquagena):
 1. Aki istensége szerint a Te atyád, Ő, a mindenható teremtett Téged. Ámen.
 2. Aki az Atyával és a Szentlélekkel öröktől fogva előre rendelt Téged,
  úgyhogy kezdettől fogva és a világ teremtése előtt kedves voltál előtte. Ámen.
 3. Aki Téged, akárcsak sajátmagát, eredeti bűn nélkül akart fogantatni, amint Te azt kinyilatkoztattad sokaknak,
  és a szent Egyház már hittitoknak eldöntötte azt. Ámen.
 4. Aki a Szentháromság csodás és mély elhatározása szerint
  Édesanyjának választott Téged az egész emberi nem üdvösségére. Ámen.
 5. Aki mint tövis nélküli rózsát ajándékozott az Atyának, hogy Te legyél szülőtársa, az Ő szentséges anyja. Ámen.
 6. Aki a Szentlélek által olyan tökéletesnek alkotott Téged,
  hogy az isteni jóságnak és minden jámborságnak választott edénye legyél,
  minden ember és angyal javára minden dologban. Ámen.
 7. Aki úgy megszentelt Téged édesanyád méhében, hogy nem érintett Téged a bűn, mint Jeremiást és Jánost,
  és bőségesen elhalmozott Téged minden kegyelemmel és szent ékességgel. Ámen.
 8. Aki örömmel töltötte el az angyalokat a Te születésed alkalmával,
  amely az egész világnak új fényt, reménységet és bocsánatot ígért. Ámen.
 9. Aki elfelejttette veled az atyai házat, és a templomba vitt téged lakozni,
  hogy a mindenható Király jobban gyönyörködhessen szépségedben és jóságodban. Ámen.
 10. Aki úgy választotta, hogy egy szűznek a gyermekeként szülessen,
  s ezért sugallta neked a szüzesség fogadalmát kezdettől fogva,
  és azt, hogy mindörökre szűz maradj. Ámen.
 11. Aki úgy rendelte, hogy egy angyal tápláljon téged, amint azt Jeromos leírja. Ámen.
 12. Aki tökéletessé tett téged a cselekvő és kontemplatív életben, minthogy ő is így élt. Ámen.
 13. Aki oktatott téged a törvényben és a prófétákban, valamint a dávidi zsoltárokban. Ámen.
 14. Aki testben és lélekben olyan széppé alakított téged,
  hogy senki se vágyakozzék tisztességtelenül utánad. Ámen.
 15. Aki egész életedben olyan vonzóvá tett téged, hogy mindenki téged kövessen a jó cselekedetekben. Ámen.
 16. Aki úgy utasított téged, hogy még a pap kérésére se lépjél házasságra mindaddig,
  míg Szent József csodásan ki nem lett választva számodra,
  és ezáltal megerősödjön az elhatározásod, hogy szüzességedet mindvégig megőrizzed. Ámen.
 17. Aki kinyilatkoztatta neked akaratát, hogy Te szent engedelmességgel készséges légy a házasságra. Ámen.
 18. Aki, miután tisztes szüzek társaságában töltöttél valamennyi időt, elhatározta,
  hogy Téged a pap közvetítésével visszaküld szüleidhez. Ámen.
 19. Aki ott megtanított Téged a cella magányának,
  az egyedüllétnek és a szent olvasmányoknak a szeretetére. Ámen.
 20. Aki a csukott ajtók mögött imádságra ösztönzött Téged, és jóllehet kicsit megzavarodtál,
  mégis egészen hűséges maradtál szüzességed megőrzésében. Ámen.
 21. Aki angyalt küldött hozzád, aki már el voltál jegyezve, és az angyal üdvözölt Téged nagy tisztelettel. Ámen.
 22. Aki akarta, hogy már az angyali üdvözlet előtt eljegyezve légy, s ezáltal az ördög terve meghiúsuljon. Ámen.
 23. Aki megőrizte a veled való megegyezést, hogy szűz maradjál, és mégis házasságra lépj. Ámen.
 24. Aki megparancsolta az angyalnak, hogy új néven szólítson meg Téged, "kegyelemmel teljes",
  mert amint Jeremiás mondja, az Úr valami újat cselekedett a földön:
  Az asszony fogja befogadni az embert, de nem kívülről. Ámen.
 25. Aki megparancsolta az angyalnak, hogy ezt mondja: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes",
  mivel Te dicsőséget jelentettél a mennyeknek, és Isten jelenlétét meg békességet a földnek. Ámen.
 26. Aki az angyalt hozzád küldte, mivel az angyalok jól ismerik a szüzességet. Ámen.
 27. Aki betöltött Téged kegyelmével, amelyben mások csak apránként részesülnek. Ámen.
 28. Aki már Veled volt az angyal jövetele előtt is, mivel Isten megelőzte hírnökét. Ámen.
 29. Aki úgy megáldott Téged, hogy minden átkot kizárt belőled, amit Éva hozott az asszonyokra. Ámen.
 30. Aki teáltalad minden rossztól megszabadított minket, és általad megáldott mindent az égen és a földön. Ámen.
 31. Aki oly széppé tett Téged Jeruzsálem leányai között,
  hogy szépségedet és kedvességedet mindenki megcsodálta. Ámen.
 32. Aki eltöltött Téged szeretettel és minden ragyogó erénnyel. Ámen.
 33. Aki csodálatosan felmagasztalt Téged az arkangyal új és hallatlan és örömteli üdvözletével. Ámen.
 34. Aki szűzi szerénységet, de ugyanakkor bátorságot is adott Neked, úgyhogy kissé megzavarodtál,
  de mégis nyugodt maradtál az angyal üdvözlete alatt. Ámen.
 35. Aki szemlélődővé tett Téged, úgyhogy az angyal azért képes volt lelkedbe látni,
  és imádságodat megérteni. Ámen.
 36. Aki Téged a szüzeknek példaképévé tett, úgyhogy amint Te,
  úgy ők is óvatosak legyenek a férfiak közeledésére. Ámen.
 37. Aki értelmet és szűzi szerénységet adott Neked, úgyhogy csendben elmélkedhettél azon,
  hogy mit is jelentett az az üdvözlet. Ámen.
 38. Aki fenntartotta ezt az új üdvözletet egyedül számodra,
  úgyhogy betöltse szívedet ennek a kegyelemnek a szerzője. Ámen.
 39. Aki rögtön megvigasztalt Téged az angyal által, hogy ne félj,
  mert Te visszaállítottad Istennek elvesztett kegyelmét. Ámen.
 40. Aki kieszközölte, hogy ezt a kegyelmet a Te alázatosságod, szerénységed,
  tisztaságod és tiszta lelkiismereted által megtaláljad. Ámen.
 41. Aki hagyta, hogy megtaláljad ezt a kegyelmet, azaz a békét Istennel és az emberekkel,
  valamint a halál legyőzését és az élet újjászerzését. Ámen.
 42. Aki kieszközölte, hogy rögtön méhedben foganj, semmit sem kapva kívülről,
  és minden érzéki gyönyör nélkül. Ámen.
 43. Aki előre megmondta Neked, hogy fiadnak neve Jézus lesz, ami méz a szájnak,
  harmónia a fülnek, és öröm a szívnek. Ámen.
 44. Akiről az angyal elmondta, hogy nagy jövője lesz, sajátságos kegyelem fogyja betölteni,
  királyi méltósággal és igaz istenséggel. Ámen.
 45. Akiről az angyal elmondta, hogy Dávid székét fogja birtokolni,
  vagyis a szent Egyháznak, a hívő lelkeknek és a mennyei dicsőségnek a királyságát. Ámen.
 46. Akinek királysága nem fog véget érni, amint ezt Dávid előre megmondta,
  és hatalma örökkévaló lesz, melyet senki nem tud elragadni tőle. Ámen.
 47. Aki megengedte, hogy higgyél, és okosan kérdezd meg,
  hogy vajon ennek inkább kell hinned, mint Zakariás papnak. Ámen.
 48. Aki által a Szentlélek leszállt reád, hogy az Ő működése által méhedben foganj,
  és megszüljed a gyermeket, és mégis szűz maradjál. Ámen.
 49. Aki Krisztus, a Magasságos Isten ereje, vagyis az Atya beárnyékozott Téged,
  hogy fájdalom nélkül szüld meg gyermekedet. Ámen.
 50. Aki a Te fiad, és ugyanakkor az Isten Fia is, és ezért a Szentet, aki tőled született, az Isten Fiának hívják. Ámen.
  Második ötvened (Secunda quinquagena):
 1. Aki tudtul adta Neked előhírnökének fogantatását,
  akit rövidesen meg fog szülni meddőnek hitt édesanyja. Ámen.
 2. Aki Téged nagyon megörvendeztetett, amikor unokatestvérének csodás fogantatásáról értesültél. Ámen.
 3. Aki benső fényességgel töltött el Téged, amikor így szóltál:
  "Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint." Ámen.
 4. Aki saját maga adta neked ezt a választ, amit az ősatyák kértek, és amiért az egész világ imádkozott
  - Te kimondtad ezeket a szavakat és magát az Igét fogantad méhedben. Ámen.
 5. Akinek kegyelméből, erényeid mellett, egyedül alázatosságodért, Te az Ő szolgálója lettél. Ámen.
 6. Aki kiválasztott Téged, hogy az Isten Anyja legyél, szelíddé és alázatossá tett Téged,
  hogy megszüljed azt, aki maga is szelíd és alázatos. Ámen.
 7. Aki abban a pillanatban, amikor kimondtad: "Legyen nekem a Te igéd szerint",
  az emberré lett Istent méhedben fogantad. Ámen.
 8. Akit méhedben hordozva azonnal felkeltél, és kimondhatatlan örömmel a hegyekbe siettél. Ámen.
 9. Aki Téged készségessé és lelkessé tett, hogy rokonodat, Erzsébetet szolgáljad,
  amint azt Ő maga is elmondta saját magáról:
  "Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak." Ámen.
 10. Aki Téged példaképül állított a szüzek elé, hogy ők se menjenek állandóan másokat látogatni,
  amikor Te ott maradtál rokonodnál 3 hónapig. Ámen.
 11. Aki Jánost a Szentlélekkel töltötte el, amikor Erzsébet Téged üdvözölt,
  és erre János örömében ugrándozni kezdett anyja méhében. Ámen.
 12. Aki ezen kettős csoda által Téged és Erzsébetet prófétálásra késztetett,
  amikor Erzsébet megáldott Téged. Ámen.
 13. Aki lelkedet Istenben való örvendezésre sugallta,
  amikor a Magnificaton keresztül túláradóan prófétáltál. Ámen.
 14. Aki mint méhednek gyümölcse Téged különösképpen megáldott Erzsébet prófétálása révén. Ámen.
 15. Aki megengedte, hogy a prófétáló Erzsébet azonnal felismerje és hirdesse,
  hogy Te az Úrnak édesanyja vagy. Ámen.
 16. Aki megengedte azt is, hogy a prófétáló Erzsébet Téged boldognak nevezzen, mivel Te hittél. Ámen.
 17. Aki méltóbbá tett Téged, mint bármi más asszonyt,
  amikor túláradóan prófétálni kezdtél a Magnificaton keresztül. Ámen.
 18. Aki 3 hónapig ott tartott Téged a nagy Titok miatt és János születésének előrehaladása miatt. Ámen.
 19. Akivel Te hazatértél, és akkor úgy találtak, hogy áldott állapotban vagy. Ámen.
 20. Akinek titokzatos fogantatása még nem volt ismert József számára,
  és ezért ő titokban akart elbocsátani Téged. Ámen.
 21. Aki nem hagyott Téged szomorkodni, hanem egy angyal által kioktatta Józsefet,
  hogy mindez a Szentlélek műve volt. Ámen.
 22. Akit Te kilenc hónapon át méhedben hordoztál, és melegen tartottál. Ámen.
 23. Akivel a császár parancsának engedelmeskedve, Józseffel együtt Betlehembe vándoroltál. Ámen.
 24. Akivel megérkeztél Betlehembe, és amikor a napok beteltek, megszülted és világra hoztad őt. Ámen.
 25. Akit szegénységed pólyájába takartál, és bebugyolálva a jászolba helyeztél. Ámen.
 26. Akit Te, szegény leány, két állat közé a szalmára fektettél. Ámen.
 27. Akit tüstént mint igaz Istenedet így imádtál: "Ó, lelkemnek üdvössége és öröme!" Ámen.
 28. Akinek születését még abban az órában egy angyal meghirdette a pásztoroknak,
  és az egész angyali kar egyöntetűen elkezdte dicsérni Őt:
  "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek." Ámen.
 29. Akit a pásztorok sietve menve feltaláltak Veled és Józseffel együtt, pólyába takarva és jászolba fektetve,
  és mindnyájan, akik ezt hallották, csodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Ámen.
 30. Akiről minden szót, amit hallottál, szívedben megőriztél. Ámen.
 31. Akit a nyolcadik napon körülmetéltek, a Törvény alá rendeltek, hogy így váltson meg minket. Ámen.
 32. Akit ugyanazon a napon Jézusnak neveztek el, aki valóban Megváltó és valóban Isten. Ámen.
 33. Aki úgy akartad, hogy ezt a nevet az angyal kihirdesse, mielőtt méhedben megfogant, és így bebizonyítsa,
  hogy ő a szűzi fogantatás előtt is létezett már, kezdettől fogva mindörökké. Ámen.
 34. Akit a 13. napon három király meglátogatott, megtalált és leborulva imádott. Ámen.
 35. Akinek, mint királynak, embernek és Istennek, a királyok ajándékokat hoztak:
  aranyat, tömjént és mirhát. Ámen.
 36. Akit a 40. napon felajánlottál a templomban, mint egy szegény gyermeket
  a szegényekre kirótt áldozati adománnyal. Ámen.
 37. Akit Simeon karjaiba vett és megáldott, és Szent Anna is megvallotta Őt urának,
  és beszélt róla mindenkinek, aki Izrael megváltására várakozott. Ámen.
 38. Akiről Simeon prófétált neked: "És a Te lelkedet is tőr fogja átjárni." Ámen.
 39. Ezért ettől fogva Te mindig szívedben hordoztad Fiad szenvedését. Ámen.
 40. Akit, félve Heródes fenyegetésétől, Egyiptomba vittél, és 7 évig ott éltél vele. Ámen.
 41. Akin beteljesedett Izajás jövendölése: "Az Úr felment a felhők fölé",
  vagyis teföléd, és bement Egyiptomba. Ámen.
 42. Akit 7 év után visszavittél Názáretbe, azaz a virágot a virághoz,
  Te mint a virág anyja visszahoztad a virágot. Ámen.
 43. Aki veled szokott felmenni a Templomba, és amikor 12 éves volt, ő ott maradt,
  hogy példát adjon azoknak, akik szerzetbe akarnak lépni, és azért is,
  mert Ő mint Tanító szándékozott a 12 apostolt kiküldeni prédikálni. Ámen.
 44. Akit Te fájlalva kerestél, és örömmel találtál meg. Ámen.
 45. Aki alázatosan alávetette magát Neked, hogy megmutassa,
  milyen kiváló méltóságod van neked közöttünk. Ámen.
 46. Akinek szavait és csodáit megőrizted, elmélkedtél rajtuk, és az evangélistáknak elbeszélted. Ámen.
 47. Aki az alázatosság példáját adva, 30 éves korában egy szolga által megkeresztelkedett. Ámen.
 48. Akiről az Atya szava így szólt: "Ez az én szeretett Fiam", és a Szentlelket is lehetett ott látni. Ámen.
 49. Akit a Szentlélek a pusztába vezetett, hogy ott az ördög Őt megkísértse, és Ő pedig legyőzze azt. Ámen.
 50. Aki olyan született Vezér volt, hogy egyedül győzött, és számunkra hasznot hozott. Ámen.
  Harmadik ötvened (Tertia quinquagena):
 1. Aki a Te kérésedre a vizet borrá változtatta. Ámen.
 2. Akiről, ismervén Őt bensőleg, azt mondtad a szolgáknak: "Tegyétek meg, amit mond nektek." Ámen.
 3. Aki tanítványai közül 12 apostolt választott ki. Ámen.
 4. Aki a hegyen nekünk a 8 boldogságot tanította. Ámen.
 5. Aki tanítványaival együtt hirdette a mennyek országát,
  míg körbejárt velük fáradhatatlanul az egész országban. Ámen.
 6. Akit nem tiszteltek a saját hazájában, hanem még le is akarták taszítani a hegyoromról. Ámen.
 7. Aki meggyógyította a betegeket, akiket hozzá vittek, és három halottat feltámasztott. Ámen.
 8. Akit Márta megvendégelt otthonában,
  és aki szerette Máriát, Lázárt pedig feltámasztotta és megsiratta. Ámen.
 9. Aki visszaadta a látást a vakon születettnek,
  és aki a pálmák napján Jeruzsálembe szamárháton vonult be. Ámen.
 10. Akit a nép így üdvözölt: "Irgalmazz nekünk, Dávid fia! Áldott, aki az Úr nevében jön!" Ámen.
 11. Aki bement a Templomba, és kiűzte onnan az árusokat és vásárlókat. Ámen.
 12. Akinek szent lábait Magdolna könnyeivel mosta meg, és hajával törölgette. Ámen.
 13. Aki, miután megmosta tanítványainak lábát,
  az utolsó vacsorán megalapította szent Testének és Vérének szentségét,
  hogy azt konszekrálják és magukhoz vegyék szeretetének csodálatos emlékéül. Ámen.
 14. Aki szívhez szóló beszéde után tanítványaival együtt elment velük imádkozni. Ámen.
 15. Aki otthagyta tanítványait, és egy kőhajításnyira elment egyedül imádkozni, és ott vért izzadott. Ámen.
 16. Aki saját akaratát az Atya akaratának alávetette, és azt mondta:
  "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied!" Ámen.
 17. Aki háromszor keltette fel tanítványait, és figyelmeztette őket,
  hogy imádkozzanak, nehogy kísértésbe essenek. Ámen.
 18. Aki a reggeli órákban önként ment, hogy Júdással és ellenségeivel találkozzon. Ámen.
 19. Aki ezt mondta Júdásnak: "Barátom, mi végre jöttél?", és azt is:
  "Júdás, te csókkal árulod el az Ember Fiát?" Ámen.
 20. Aki így szólt ellenségeihez: "Kit kerestek?", és amikor azok azt válaszolták:
  "A názáreti Jézust", ezt mondta nekik:
  "Én vagyok az", mire azok meghátráltak, és a földre estek. Ámen.
 21. Aki megengedte nekik, hogy felkeljenek és letartóztassák őt. Ámen.
 22. Akit megkötöztek, mire azt mondta nekik: "Úgy jöttök hozzám, mint valami gonosztevőhöz,
  pedig naponta veletek voltam a Templomban, és akkor hozzám se nyúltatok. De ez a ti órátok." Ámen.
 23. Akit durván összekötöztek, és sietve elvezették, hogy Annásnak átadják őt. Ámen.
 24. Akit ravaszul kifaggattak, de ő becsületesen felelt nekik, és ezért arcul ütötték. Ámen.
 25. Akit aztán Kaifáshoz vezettek, hamis tanúkkal vádoltak, leköpdöstek, arcul ütöttek,
  kigúnyoltak, és végül halálra ítéltek. Ámen.
 26. Akit az első órában Pilátushoz vittek, aztán Pilátustól Heródeshez, ahol ő szótlan maradt,
  majd megint Heródestől vissza Pilátushoz, aki őt fehér ruhába öltöztette. Ámen.
 27. Akit a harmadik órában Pilátus házában megostoroztak, tövissel koronáztak,
  bíborpalástba öltöztettek, leköpdöstek, fejét nádszállal verték, és Ő mindezt türelemmel viselte. Ámen.
 28. Akit a legkegyetlenebb halálra ítéltek, mialatt a zsidó tömeg így kiáltozott:
  "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" Ámen.
 29. Aki a hatodik órában Jeruzsálem utcáin két gonosztevő között cipelte a keresztet. Ámen.
 30. Aki hozzád fordult és az asszonyokhoz, akik siratták őt, és akiket Ő vigasztalt. Ámen.
 31. Akit a domb tetején megfosztottak ruháitól, és epével kevert bort adtak neki inni. Ámen.
 32. Akinek kezeit és lábait durva szögekkel keresztre szögezték, és így kegyetlenül keresztre feszítették. Ámen.
 33. Akit nagy nehezen a kereszten magasra emeltek, és egy táblát szögeztek a feje fölé,
  amelyen megjelölték az ő nevét. Ámen.
 34. Aki mindezt türelmesen végigszenvedte, és első szavaival Atyjához könyörgött kínzóiért. Ámen.
 35. Aki a jobb latornak, aki irgalomért esedezett, ezt mondta: "Még ma velem leszel a Paradicsomban." Ámen.
 36. Aki, együtt érezve fájdalmakat szenvedő édesanyjával, János gondjaira bízta őt. Ámen.
 37. Aki a kilencedik órában felkiáltott: "Éli! Éli!", és elhagyatottnak érezte magát. Ámen.
 38. Aki mindenkinek az üdvösségét óhajtva így szólt: "Szomjúhozom!",
  és erre epével kevert ecetet adtak neki inni. Ámen.
 39. Aki, miután minden beteljesült, amit az Írások előre megmondtak, így szólt: "Beteljesedett!" Ámen.
 40. Aki saját akaratából lehajtotta fejét, és átadta lelkét az Atya kezeibe. Ámen.
 41. Akinek oldalát és szívét egy katona lándzsája döfte át, amiből aztán vér és víz folyt ki. Ámen.
 42. Akinek testét József és Nikodémus levette a keresztről, és eltemették. Ámen.
 43. Akinek lelke leszállt az alvilágba, és onnan kihozta magával a választottakat. Ámen.
 44. Aki a harmadik napon feltámadt, megjelent Neked és másoknak, ami Téged nagyon megörvendeztetett. Ámen.
 45. Aki a negyvenedik napon felment a mennybe, és az ötvenedik napon elküldte a Szentlelket. Ámen.
 46. Aki Téged az apostolok, evangélisták és tanítványok közé számított. Ámen.
 47. Aki elrendelte, hogy János különös módon tiszteljen Téged, és törődjön Veled életed végéig. Ámen.
 48. Akit Te nagy szeretettel, gyakran meglátogattál,
  amikor elzarándokoltál a mennybemenetel, a temetés és feltámadás különböző helyeire,
  és mindenüvé, ahol Ő szenvedése alatt megfordult. Ámen.
 49. Aki meglátogatott Téged a szentekkel együtt, amikor haldokoltál, és először lelkedet,
  aztán a harmadik napon a testedet is felvitte a mennybe az angyali kórusok fölé,
  hogy láthassad az Üdvözítőnek az arcát. Ámen.
 50. Akit a zsidók igazságtalanul elítéltek, aki majd el fog jönni ítélni az élőket és holtakat. Ámen.
Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A kölni karthauzi kolostor egyik kéziratából,
valószínűleg Heinrich Diessentől [+1484] (vagy az ő lejegyzéséből) való imádság.
Ezeket a titkokat egy-egy Üdvözlégy közepében mondjuk,
szemlélődve a titkokon az Üdvözlégy imádkozása közben.
A titkok számáról nevezik ezt az imádságot százötvenesnek.
Mondhatjuk az imát az Üdvözlégy korabeli formájával is:
"Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus,"
(ez után következnek a titkok, amelyeknek a végére Áment mondunk).

FORRÁS: Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete. In: Távlatok, 2003. 60. sz.
 
 
 
  info