rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Ötvenes imádság (mainzi változat) - 7. rosarium
(egyötvenedes)


FELÉPÍTÉSE:
50 Üdvözlégy + titok


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(minden Üdvözlégyhez egyetlen titok tartozik)
Keresztvetés

  Titkok:
 1. Ó legméltóbb édesanyja Uramnak Jézus Krisztusnak,
  akit Gábriel arkangyal üdvözletére alázatosan méhedben fogantál mint Isten Igéjét,
  és ott hordoztad őt, míg megszülted az örök élet gyümölcsét a Szentlélek közreműködése által
  - kérlek, segíts engem, hogy mindig örömmel, alázattal és gyümölcsözően hallgassam az Isten igéjét,
  és szorgalmasan őrizzem azt a szívemben. Ámen.
 2. Miután Jézust méhedben fogantad, felmentél a hegyekbe, és köszöntötted Erzsébetet, rokonodat
  - segíts, hogy én is felmehessek Jézussal a mennyei hegyekbe a szentekkel találkozni. Ámen.
 3. Akit Te, tisztaságos Szűz, a világra hoztál
  - segíts, hogy én is vihessem Jézust és az Ő szavát a világnak jó cselekedeteimmel,
  tiszta szívvel és szándékkal. Ámen.
 4. Akit Te pólyába takartál, és jászolba fektettél
  - helyezd őt szívem jászolába, ide énmellém, aki olyan szegény és lusta vagyok,
  mint a szamár és ökör, hogy itt pihenhessen, és bennem lakozzék. Ámen.
 5. Akit az angyalok dicsőítettek, és a pásztoroknak meghirdettek
  - segíts engem, hogy én is dicsérhessem őt, és hirdessem másoknak eredményesen. Ámen.
 6. Akit a pásztorok felkerestek, megtaláltak és imádtak
  - segíts engem, hogy én is állandóan és lelkesen keressem őt, valóban megtaláljam,
  és tisztelettel, melegen és jámborul imádjam. Ámen.
 7. Akit körülmetéltek a 8. napon, és a "Jézus" nevet adták neki
  - segíts engem, hogy minden bűnömtől és hibámtól megszabaduljak. Ámen.
 8. Akinek a három királyok vagy bölcsek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak
  - segíts engem, hogy én is felajánlhassam az örök Atyának az isteni szeretetnek,
  a királyi méltóságnak és valódi emberségének felismerését. Ámen.
 9. Akit Te, édességes Szűz Mária, felajánlottál a templomban, és akit Simeon karjaiba vett
  - engedd, hogy én is tarthassam Jézust a karjaimban,
  és kimondhatatlan örömmel megölelhessem őt. Ámen.
 10. Akivel elmenekültél Egyiptomba, és aztán visszatértél Júdeába
  - segíts nekem, hogy Jézust mindig magammal vihessem, akárhová is megyek. Ámen.
 11. Akit megtaláltál a templomban, ahol 12 éves korában ő ott maradt
  - segíts nekem, hogy az elveszett Jézust állhatatosan keressem,
  és örömmel fedezzem fel őt a szívemben. Ámen.
 12. Aki növekedett korban, bölcsességben, és kegyelemben
  - segíts engem, hogy én is mindig növekedjek kegyelemben,
  erényekben és az örök bölcsességben. Ámen.
 13. Akit Szent János megkeresztelt a Jordán vizében
  - segíts engem, hogy én is megkeresztelkedjem,
  és tisztára legyek mosva könnyeim és bűnbánatom Jordánjában. Ámen.
 14. Aki 40 nap és 40 éjjel böjtölt a pusztában
  - segíts engem, hogy én is örömmel böjtöljek, fegyelmezzem testemet, és erősítsem lelkemet. Ámen.
 15. Akit az ördög megkísértett, de nem győzött le
  - segíts nekem, hogy én is le tudjam győzni minden ellenségemet és kísértésemet. Ámen.
 16. Aki visszaadta a vakoknak a látást és a süketeknek a hallást
  - nyissa meg belső szemeimet és füleimet, hogy láthassam és hallhassam az üdvösségemet. Ámen.
 17. Aki meggyógyított minden beteget a betegségükből
  - legyen Ő mindig az én orvosom, és gyógyítson meg testben és lélekben. Ámen.
 18. Aki Lázárt és másokat feltámasztott halottaiból
  - támassza fel az én lelkemet is, és őrizzen meg az örök haláltól. Ámen.
 19. Akinek lábát Mária Magdolna megmosta és megkente
  - gyújtsa lángra szívemet isteni szeretetével,
  hogy én is megkenhessem Jézust könnyeimmel és erényeim balzsamával. Ámen.
 20. Aki legszentebb testét adta nekünk eledelül
  - tápláljon engem most és mindig ezzel a tiszteletreméltó szentséggel. Ámen.
 21. Aki vért izzadt a kertben
  - jöjjön segítségemre minden szükségemben, és különösen halálom óráján. Ámen.
 22. Akit letartóztattak és megkötöztek
  - védjen meg engem a bűn veszedelmétől és minden ellenségemtől. Ámen.
 23. Akit a bírák és királyok elé vezettek
  - ne ítéljen el engem, méltatlan és nyomorúságos szolgáját. Ámen.
 24. Akit arcul vertek, leköptek és megvertek
  - nyissa meg lelki szemeimet, hogy felismerjem és megjavítsam hibáimat. Ámen.
 25. Akit fehér ruhába öltöztettek és kigúnyoltak
  - segítsen engem, hogy örömmel és türelemmel viseljem el a kigúnyolásokat,
  megaláztatásokat és hamis vádakat. Ámen.
 26. Akit oszlophoz kötöztek, és kegyetlenül megostoroztak
  - javítson meg engem az irgalmasság vesszőjével, nem pedig a bosszú pálcájával az utolsó napon. Ámen.
 27. Akinek királyi fejét tövissel koronázták meg
  - védjen meg engem minden evilági dicsőségtől, és koronázzon meg az eljövendő életben. Ámen.
 28. Akit halálra ítéltek
  - őrizzen engem, hogy senkit se ítéljek el, és engem se ítéljen el Teremtőm és Üdvözítőm. Ámen.
 29. Aki a város kapuján kívül a kivégzés helyére hordozta keresztjét
  - segítsen nekem önként hordozni állapotom keresztjét, és mindazt, amit Ő rám akar helyezni. Ámen.
 30. Akinek kezeit és lábait a keresztre szögezték
  - tegye képessé kezeimet és lábaimat a rögtöni és állhatatos engedelmességre. Ámen.
 31. Aki imádkozott mennyei Atyjához ellenségeiért
  - adjon nekem ilyen jámborságot, hogy én is tudjak imádkozni ellenségeimért,
  tudjak megbocsátani nekik, és tudjam szeretni őket. Ámen.
 32. Akinek ecetet és epét adtak inni
  - segítsen engem, hogy ne a gonoszság kelyhét igyam, amit a gonosz lélek próbál nekem nyújtani. Ámen.
 33. Aki a jobb latornak ezt mondta: "Még ma velem leszel a Paradicsomban"
  - mondja majd nekem is ezeket a vigasztaló szavakat: "Ma velem leszel az én országomban." Ámen.
 34. Aki a kereszten függve szeretett édesanyját Jánosra bízta
  - ajánljon engem is neked, erősítsen meg engem,
  és biztosítsa számomra a Te és az Ő örök barátságát és szeretetét. Ámen.
 35. Aki azt mondta: "Beteljesedett!"
  - segítsen nekem, hogy megtegyem, és örömmel véghez vigyem mindazt, amit csak tőlem kíván. Ámen.
 36. Aki lelkét mennyei Atyjának kezébe ajánlotta
  - fogadja el az én nyomorúságos lelkemet is, amikor az elválik a testétől. Ámen.
 37. Aki felkiáltott: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
  - sohase hagyjon el engem, szegény szolgáját. Ámen.
 38. Aki hangos kiáltással és könnyek között adta ki lelkét
  - szabadítson meg engem az örök haláltól, és ajándékozzon meg az örök élettel. Ámen.
 39. Akinek oldalát lándzsa döfte át, és az megnyílt
  - nyissa meg kemény szívemet, hogy valóban és szüntelenül szerethessem őt. Ámen.
 40. Akinek szívéből vér és víz folyt ki a bűnök bocsánatára
  - tisztítson meg engem bűneimtől, és tápláljon engem itt és a mennyei hazában. Ámen.
 41. Akinek halála pillanatában a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak
  - törje meg az én kőszívemet, hogy bensőséges együttérzéssel legyek iránta. Ámen.
 42. Akit az esti órákban levettek a keresztről
  - engedjen engem kitartani az Ő szolgálatában egész életemen át. Ámen.
 43. Akit lepelbe burkoltak, olajjal kentek meg, és éjszaka eltemettek
  - takarjon be engem, kenjen meg, rejtsen el szent sebeibe, és őrizzen meg minden rossztól. Ámen.
 44. Aki leszállt az ősatyákhoz az alvilágba, hogy megvigasztalja és kiszabadítsa őket
  - töltsön el engem részvéttel a tisztítótűzben levő lelkek iránt, hogy rajtuk segíthessek. Ámen.
 45. Aki harmadnapon feltámadt, Alleluja!
  - segítsen nekem bűneimből és minden rosszaságból feltámadni, és szent erényekbe burkolódzni. Ámen.
 46. Aki feltámadása után a negyvenedik napon felment a mennybe, és az Atya jobbján ül
  - kegyeskedjen helyet készíteni számomra a mennyei hazában. Ámen.
 47. Aki pünkösd napján elküldte a Szentlelket tanítványainak
  - küldje el és öntse belém a Szentlélek kegyelmét. Ámen.
 48. Aki felvitt Téged, legméltóbb édesanyját, ebből a világból, és a mennybe helyezett el
  - vigyen fel engem is ebből a világból minél előbb az ő országába. Ámen.
 49. Aki eljön majd ítélni élőket és holtakat
  - helyezzen engem a jobb oldalára a szentek és szerettei közé. Ámen.
 50. Aki örökké él és uralkodik az Atyával és a Szentlélekkel együtt vég nélkül
  - neki legyen dicsőség, tisztelet, és áldás most és mindörökké. Ámen.
Záró ima:
Neked pedig, mennynek Királynéja, öröm és béke mindenkor.
És nekünk, nyomorúságos bűnösöknek, irgalom és megbocsátás. Ámen.
Legnemesebb mennyei Úrnő, segíts engem és minden keresztény hívőt,
hogy elérkezhessünk oda, ahol nyíltan szemlélhetjük a Szentháromságot,
Istenünket és Teremtőnket, és dicsőítsük Őt mindörökre,
tiszteljünk Téged, legszebb és legédesebb Anyánkat,
és az egész mennyei kórussal örvendjünk és ujjongjunk mindörökkön-örökké.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Egy mainzi karthauzi kolostorból való imádság.
Ezeket a titkokat egy-egy Üdvözlégy közepében mondjuk,
szemlélődve a titkokon az Üdvözlégy imádkozása közben.
A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.
Mondhatjuk az imát az Üdvözlégy korabeli formájával is:
"Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus,"
(ez után következnek a titkok, amelyeknek a végére Áment mondunk).

FORRÁS: Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete. In: Távlatok, 2003. 60. sz.
 
 
 
  info