rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Ötvenes imádság (trieri változat) - 1. rosarium
(egyötvenedes)


FELÉPÍTÉSE:
50 Üdvözlégy + titok


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(minden Üdvözlégyhez egyetlen titok tartozik)
Keresztvetés

  Titkok:
 1. Akit Te, Gábriel arkangyal híradása szerint, a Szentlélek által méhedben fogantál. Ámen.
 2. Akit Te, Erzsébetet látogatván a hegyekben, méhedben hordoztál. Ámen.
 3. Akit Te örömmel szültél, és örökre szent maradtál testben és lélekben. Ámen.
 4. Akit Te mint Teremtődet imádtál, és szűzi kebledből tápláltál. Ámen.
 5. Akit Te pólyába takartál, és jászolba helyeztél. Ámen.
 6. Akit az angyalok dicsértek glóriát énekelvén, és akit a pásztorok megtaláltak Betlehemben. Ámen.
 7. Akit a 8. napon körülmetéltek, és Jézusnak neveztek. Ámen.
 8. Akit a három Király tisztelettel imádott, hozván neki háromféle ajándékot. Ámen.
 9. Akit Te anyai karjaidban a templomba vittél, és felajánlottad őt az Atyának. Ámen.
 10. Akit az öreg Simeon karjaiba vett és megáldott, és akit az özvegy Anna felismert. Ámen.
 11. Akivel Te Heródes elől Egyiptomba menekültél. Ámen.
 12. Akivel 7 év után visszatértél hazádba, amint az angyal utasított. Ámen.
 13. Akit 12 éves korában elvesztettél Jeruzsálemben, fájdalommal kerestél,
  és végül 3 nap múlva ismét megtaláltál. Ámen.
 14. Aki napról napra növekedett korban, kegyelemben és bölcsességben Isten és az emberek előtt. Ámen.
 15. Akit János a Jordánban megkeresztelt, és rámutatott, hogy Ő az Isten Báránya. Ámen.
 16. Aki 40 napon át böjtölt a pusztában, és akit a Sátán ott háromszor megkísértett. Ámen.
 17. Aki tanítványokat hívott különböző életkörülményekből,
  és meghirdette nekik a mennyek országát. Ámen.
 18. Aki visszaadta a vakoknak a látást, megtisztította a leprásokat, meggyógyította az inaszakadtakat,
  és megszabadított mindenkit, akiket az ördög hatalmába kerített. Ámen.
 19. Akinek lábát könnyeivel mosta meg Mária Magdolna, hajával törölte meg,
  megcsókolta, és drága kenőccsel kente meg. Ámen.
 20. Aki Lázárt, aki már 4 napja halott volt, és egyéb halottakat is feltámasztott. Ámen.
 21. Aki egy szamár hátán ülve a pálmák napján dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe,
  és akit a nép lelkendezve fogadott. Ámen.
 22. Aki az utolsó vacsorán testének és vérének tiszteletreméltó szentségét megalapította. Ámen.
 23. Aki a Getszemáni kertbe ment tanítványaival együtt, ahol hosszan imádkozott, és vért izzadt. Ámen.
 24. Aki önként ment találkozni ellenségeivel, és kiszolgáltatta magát nekik. Ámen.
 25. Akit a zsidók szolgái durván megkötöztek, és a főpapokhoz vezettek. Ámen.
 26. Akit hamis tanúkkal vádoltak, megfosztottak ruháitól, leköpdöstek,
  és ütésekkel és pofonokkal megaláztak. Ámen.
 27. Akit Pilátus és Heródes előtt bevádoltak mint halálra ítélendő gonosztevőt. Ámen.
 28. Akit, ruháitól megfosztva, Pilátus kegyetlenül és hosszasan megostoroztatott. Ámen.
 29. Akit a szolgák tövissel koronáztak meg, bíborpalástba öltöztettek, és csúfolkodva imádtak. Ámen.
 30. Akit igazságtalanul a legkegyetlenebb halálra ítéltek,
  és elvezettek két gonosztevő között, hogy kivégezzék. Ámen.
 31. Akinek kezeit és lábait keresztre szögezték, és epével kevert bort adtak neki inni. Ámen.
 32. Aki imádkozott kínzóiért, kérvén az Atyát, hogy bocsásson meg nekik,
  mert nem tudják, mit cselekszenek. Ámen.
 33. Aki a jobb latornak azt mondta, "Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban." Ámen.
 34. Aki legszentebb édesanyjához így szólt: "Asszony, íme, a Te fiad", és Jánoshoz: "Íme, a te anyád." Ámen.
 35. Aki hangosan felkiáltott: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Ámen.
 36. Aki így kiáltott fel: "Beteljesedett!". Ámen.
 37. Aki utoljára így szólt: "Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet!" Ámen.
 38. Aki a legkeservesebb és legszentebb halállal halt meg értünk, nyomorúságos bűnösökért,
  Istennek legyen hála! Ámen.
 39. Akinek oldalát egy katona lándzsával szúrta át, és onnan vér és víz folyt ki bűneink bocsánatára. Ámen.
 40. Akinek legszentebb testét levették a keresztről, és öledbe helyezték. Ámen.
 41. Akit a jámbor emberek fűszerrel megkentek, lepelbe takartak és eltemettek. Ámen.
 42. Akinek sírját a zsidók lepecsételték, és katonákkal őriztették. Ámen.
 43. Akinek lelke leszállt az alvilágba, hogy megvigasztalja a szent atyákat,
  és kivezesse őket a Paradicsomba. Ámen.
 44. Aki a harmadik napon feltámadt, és túláradó örömet hozott neked. Alleluja. Ámen.
 45. Aki feltámadása után többször megjelent tanítványainak, és vigasztalta szívüknek hitét. Ámen.
 46. Aki őelőttük, a Te jelenlétedben és élénk figyelemtől kísérve, felment a mennybe,
  és most ott ül az Atya jobbján. Ámen.
 47. Aki pünkösd napján elküldte a Szentlelket a mennyből híveire, amint azt megígérte. Ámen.
 48. Aki végül is felvitt Téged, édesanyját, magához, maga mellé helyezett a mennyben,
  és dicsőséggel koronázott meg. Ámen.
 49. Aki minket is, a Te és az Ő szolgáit, felvisz majd a mennybe ezen élet keservei után a te közbenjárásodra,
  és elhelyez minket Atyjának országában. Ámen.
 50. Aki az Atyával és a Szentlélekkel, és Veled is, dicsőséges édesanyjával, él és uralkodik
  mint győzhetetlen és dicsőséges király, örökkön örökké. Ámen.
Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A trieri karthauzi kolostorból, valószínűleg Porosz Domonkostól való imádság.
Ezeket a titkokat egy-egy Üdvözlégy közepében mondjuk,
szemlélődve a titkokon az Üdvözlégy imádkozása közben.
A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.
Mondhatjuk az imát az Üdvözlégy korabeli formájával is:
"Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus,"
(ez után következnek a titkok, amelyeknek a végére Áment mondunk).

FORRÁS: Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete. In: Távlatok, 2003. 60. sz.
 
 
 
  info