rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér az isteni szeretetről
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
5 tized (5-ször 10+1 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

  Első tized:
  Kis szemekre:
 1. Én Istenem! Te legfőbb jó! Bár mindig szerettelek volna.
 2. Én Istenem! Fájlalom azt az időt, melyben nem szerettelek.
 3. Hogy tudtam élni, mikor nem szerettelek?
 4. És te, én Istenem! Hogy tudtál engem ennyi ideig eltűrni?
 5. Hálát mondok, Istenem! Hosszú várakozásodért.
 6. Mostantól fogva már szeretlek.
 7. Készen vagyok inkább meghalni, mintsem téged nem szeretni.
 8. Engedj uram inkább meghalnom, ha azt látnád, hogy valamikor nem szeretnélek.
 9. Kérlek, add kegyelmed, hogy mindig szerethesselek.
 10. Téged szeretve bizonyosan üdvözülök.

 11. Nagy (önálló) szemre:
  1 Dicsőség
  Második tized:
  Kis szemekre:
 1. Kívánom Istenem, hogy téged mindenki szeressen.
 2. Mily boldog lennék, ha véremet onthatnám azért, hogy téged mindenki szeressen.
 3. Valóban meg vannak vakulva, a kik nem szeretnek téged.
 4. Istenem! Világosítsd meg őket.
 5. Iszonyú szerencsétlenség, téged, a legfőbb jót, nem szeretni.
 6. Istenem! Távol legyen tőlem, hogy azon szerencsétlen vakok közé tartozzam, kik nem szeretnek téged.
 7. Te vagy egyetlen örömem és legfőbb jóm, én Istenem.
 8. Tied vagyok örökre.
 9. Kicsoda választ el engem a te szent szeretetedtől?
 10. Minden teremtmények jöjjetek és Istent szeressétek.

 11. Nagy (önálló) szemre:
  1 Dicsőség
  Harmadik tized:
  Kis szemekre:
 1. Én Istenem! Ezer szívvel óhajtlak szeretni.
 2. Bár minden ember szíve enyém volna, hogy velük szerethesselek.
 3. Mennyire örülnék, ha mindenki szeretne téged.
 4. Akkor tartanám legboldogabbnak magam, hogyha összes teremtményed szívével szerethetnélek.
 5. Te arra bizony legméltóbb vagy, Istenem!
 6. Az én szívem annyira tehetetlen s oly hanyag, hogy nem tud igazán szeretni téged.
 7. Valóban szomorú azt látni, hogy hidegek az emberek, midőn a legfőbb jót kellene szeretniük.
 8. Vajmi rettenetes a világ férfiainak vakoskodása, hogy nem tudják mi az igazi szeretet!
 9. Ti, a mennyországnak lakosai! Ti boldogok vagytok, mert ismeritek az Istent és szeretitek.
 10. Áldott kénytelenség, mely parancsolja, hogy szeressük az Istent.

 11. Nagy (önálló) szemre:
  1 Dicsőség
  Negyedik tized:
  Kis szemekre:
 1. Mikor lesz az az idő, hogy irántad való szeretettől égjek.
 2. Ez volna rám nézve a legboldogabb, a legkívánatosabb állapot.
 3. Bár igazán szeretni nem tudlak, mégis örülök, mert tudom,
  hogy vannak, kik téged igazán és teljes szívből szeretnek.
 4. Örülök, hogy angyalaid és szentjeid szeretnek téged.
 5. Az ő szívükkel egyesítem szívemet.
 6. Különösen úgy óhajtalak szeretni, mint azok a szentjeid, kik leginkább föl vannak gyulladva szeretetedre.
 7. Úgy óhajtalak szeretni, miként Mária Magdolna, Szent Katalin és Avilai Szent Terézia szeretnek téged.
 8. Úgy óhajtalak szeretni, miként szent Ágoston, szent Domokos,
  Assissi és Xavéri Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp és Gonzaga Szent Alajos szerettek téged.
 9. És olyan szeretettel, milyennel szent apostolaid, különösen Péter és Pál és a szeretett tanítvány szerettek.
 10. És azon buzgó szeretettel, mellyel a nagy pátriárka, Jézus gyámatyja, Szent József szeretett téged.

 11. Nagy (önálló) szemre:
  1 Dicsőség
  Ötödik tized:
  Kis szemekre:
 1. Még inkább óhajtlak szeretni, úgy, ahogy téged a Boldogságos Szűz Mária szeretett e földön.
 2. Oly hő szeretettel, milyennel Szűz Mária szeretett, midőn Szent Fiát méhébe fogadta,
  megszülte, szoptatta, és végül meghalni is látta.
 3. És olyan szeretettel óhajtlak szeretni, milyennel ő téged szeret a mennyben.
 4. De még ennyi szeretet sem elegendő, mert jóságod végtelen.
 5. Azért úgy óhajtlak szeretni, amint a te egyszülött fiad szeretett, maga az isteni Ige, mikor testé lett.
 6. Ahogy szeretett, mikor e világra jött.
 7. Úgy amint szeretett, midőn a keresztfán meghalt.
 8. Amint téged szünet nélkül szeret, elrejtve a szentségházban.
 9. Oly szeretettel, mellyel a mennyekben szeret és fog szeretni örökké.
 10. Végül azon szeretettel óhajtlak szeretni, mellyel te önmagadat szereted;
  de átlátván, hogy erre képes nem vagyok, azt kérem irgalmas Istenem, engedjed, hogy legalább úgy szeresselek,
  amint csak kitelik tőlem és előtted kedves. Úgy legyen. Ámen.

 11. Nagy (önálló) szemre:
  1 Dicsőség
Záró Ima:
Úr Istenem! Ki a téged szeretőknek láthatatlan kincseket készítesz, öntsd szíveinkbe a te szeretetednek tüzét,
hogy mindenben és mindenek fölött szeretve téged, a te ígéreteidben,
melyek minden kívánságainkat meghaladják, részesülhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
 
Keresztvetés
 
 
 
  info