rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Hétfájdalmú Szűzanya rózsafüzére
(héthetedes)


FELÉPÍTÉSE:
7 heted (7-szer 1+7 fekete szem, a hetedek között egy-egy érem található, melyen a hét fájdalom van megjelenítve.)
Befejezés (1+3+1 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Hetedekre (7):
(Minden hetednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (7):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség

Befejezés:
1. nagy (önálló) szemre:
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj értünk!
Kis szemekre (3):
1 Üdvözlégy
+ titok: akit sok könnyhullatással megsirattál
2. nagy (önálló) szemre:
1 Hiszekegy

Záró ima:
Imádkozzunk a meghalt hívek lelki üdvéért:
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (titok nélkül)

Imádkozzál érettünk legfájdalmasabb Szűz.
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
A Boldogságos Szűz Mária, akinek szentséges lelkét a te szenvedésed alatt a fájdalom tőre járta át,
a te szentséges anyád esedezzen érettünk végtelen irgalmasságodhoz, Úr Jézus Krisztus, világ Megváltója,
ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Több pápa, de különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyta,
hanem igen sok búcsúval megajándékozta ezt a rózsafüzért.
A Szervita rend tagjai ezt a szentolvasót szokták minden nap imádkozni.
(7 évi és 7-szer 40 napi búcsú mindannyiszor.)

XIII. Benedek pápa 1724.09.26-án kelt "Redemptoris" brévéjében
200 napi búcsút engedélyezett minden Miatyánk és Üdvözlégyért azoknak,
akik töredelmesen meggyónva, vagy legalább gyónási igaz szándékkal ezt a hét táblás fájdalmas rózsafüzért
a tisztelendő szervita atyák valamely házában elimádkozzák.
Ugyanezekben a búcsúkban lehet részesülni minden pénteken (bármely helyen mondják el e fájdalmas rózsafüzért),
a nagyböjt minden napján, a hétfájdalmú anya főünnepén
(a nagyböjt 5-ik hetére eső fájdalmas pénteken) és ennek a nyolcada alatt.
Továbbá 100 napi búcsút adott azoknak, akik bármely helyen és napon imádkozzák.
Végül: akik akár magányosan, akár mások társaságában mondják ezt a rózsafüzért,
még hét évi és hét negyvenednyi búcsút nyernek.

XII. Kelemen pápa, hogy a hívek Szűz Mária fájdalmairól gyakrabban megemlékezzenek,
és iránta szeretetre gerjedjenek, 1734.12.12-én kiadott "Unigeniti" bullájában azon fölül,
hogy az eddig említett búcsúkat megerősítette, még a következőkkel szaporította:
aki az említett rózsafüzért egy hónap alatt naponként elmondja, meggyónik, áldozik,
és az Anyaszentegyházért imádkozik, minden bűnei bocsánatát és teljes búcsút nyer.
Aki töredelmesen meggyónik, vagy legalább erős szándéka van gyónni,
s elmondja ezt a rózsafüzért, mindenkorra száz év búcsúban részesül.
Aki azt hétfőn, szerdán, pénteken és a parancsolt ünnepeken elimádkozza,
meggyónik és áldozik, 150 évi búcsút nyer.
Az pedig, aki hetenként négyszer mondja el és szabad választása szerint az évnek valamely napján meggyónik,
áldozik és ezt a rózsafüzért elimádkozza, teljes búcsút nyer.
- Azoknak továbbá, akik meggyónva mondják el ezt a rózsafüzért, 200 évi búcsút adott.
Végül azok, akik ilyen fájdalmas rózsafüzért folyvást magukkal hordoznak, és gyakran gyónnak s áldoznak,
mindenkor búcsút nyernek, ha misét vagy prédikációt hallgatnak,
vagy a betegekhez vitt Oltáriszentséget kísérik, vagy ellenségeket megbékítenek,
vagy bűnösöket töredelemre indítanak stb.,
vagy pedig 7 Miatyánkot és Üdvözlégyet mondva
a lelki vagy testi irgalmasságnak valamely cselekedetét gyakorolják
a mi Urunk Jézus Krisztus, vagy a Boldogságos Szűz, vagy más valamely szentnek tiszteletére.

Az elsorolt búcsúkat XIV. Benedek 1747.01.16-án, és XIII. Kelemen 1763.03.15-én megerősítette.

Egyébként e búcsúk elnyeréséhez szükséges, hogy a rózsafüzérek a Szervita rend szerzetes házainak elöljárói
vagy pedig e szerzet megbízottjai által legyenek megáldva, melyeket azután sem eladni,
sem pedig e búcsúk megnyerésére kölcsön adni nem szabad;
ellenkező esetben elvesztik a hozzájuk csatolt búcsúengedményeket,
mint ezt XIII. Benedek pápa idézett brévéjében rendeli.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
J. F. o. l. [szerk.]: Szent rózsafüzérek könyve. Budapest, Rózsa K. és neje, 1898.
 
 
 
  info