rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz a megholt híveknek!
Megváltó FiúistenIrgalmazz a megholt híveknek!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz a megholt híveknek!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz a megholt híveknek!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj a megholt hívekért!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj a megholt hívekért!
Szüzek Szent SzüzeKönyörögj a megholt hívekért!
 
Mindnyájan szent angyalok és főangyalokKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan a dicsőült szentek lelkeiKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent pátriárkák és prófétákKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent apostolok és evangélistákKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványaiKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan aprószentekKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent vértanukKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent püspökök és hitvallókKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent egyháztanítókKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent papok és levitákKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szerzetesek és remetékKönyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szüzek és özvegyekKönyörögjetek a megholt hívekért!
Istennek minden szentjeiKönyörögjetek a megholt hívekért!
 
Légy kegyelmes nekik!Könyörülj Uram rajtuk!
 
Légy irgalmas nekik!Mentsd meg Uram őket!
Minden gonosztólMentsd meg Uram őket!
A te haragodtólMentsd meg Uram őket!
Igazságod szigorátólMentsd meg Uram őket!
Nagy bánatuktólMentsd meg Uram őket!
Fájdalmas várakozásuktólMentsd meg Uram őket!
Szigorú rabságuktólMentsd meg Uram őket!
A tűz kínjaitólMentsd meg Uram őket!
Nagy szenvedéseiktőlMentsd meg Uram őket!
Megtestesülésed általMentsd meg Uram őket!
Születésed általMentsd meg Uram őket!
Szentséges neved általMentsd meg Uram őket!
Keresztelésed és szigorú böjtölésed általMentsd meg Uram őket!
Mély alázatosságod általMentsd meg Uram őket!
Tökéletes engedelmességed általMentsd meg Uram őket!
Szeplőtelen tisztaságod általMentsd meg Uram őket!
Legnagyobb szegénységed általMentsd meg Uram őket!
Legyőzhetetlen türelmed általMentsd meg Uram őket!
Szentséges Szíved végtelen szeretete általMentsd meg Uram őket!
Munkáid és fáradságaid általMentsd meg Uram őket!
Véres verejtéked általMentsd meg Uram őket!
Kegyetlen fogságod általMentsd meg Uram őket!
Fájdalmas megostoroztatásod általMentsd meg Uram őket!
Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod általMentsd meg Uram őket!
Igazságtalan elitéltetésed általMentsd meg Uram őket!
Fájdalmas kereszthordozásod általMentsd meg Uram őket!
Kínteljes felfeszíttetésed általMentsd meg Uram őket!
Öt szent sebed általMentsd meg Uram őket!
Keserű halálod általMentsd meg Uram őket!
Minden szenvedésed általMentsd meg Uram őket!
Dicsőséges föltámadásod általMentsd meg Uram őket!
Csodálatos mennybemeneteled általMentsd meg Uram őket!
A vigasztaló Szentlélek elküldése általMentsd meg Uram őket!
A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása általMentsd meg Uram őket!
Az ítélet napjánMentsd meg Uram őket!
 
Mi bűnösökKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak
az örök nyugodalmat megadni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk,
a mennyek országába fölvenni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk,
szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk elKérünk Téged, hallgass meg minket!
Istenünk és Megváltónk!Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Adj örök nyugodalmat nekik!
 
Uram, irgalmazz nekik!Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik!Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik!Uram, irgalmazz nekik!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
A pokol kapujátólSzabadítsd meg, Uram lelkeiket!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!És kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene!
Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,
hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak, buzgó könyörgéseink által megnyerjék.
Mennyei Atyánk!
A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva,
mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért,
kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek
s azok miatt szent színed látására nem juthattak,
engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket!
Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak,
és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!
Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában minél előbb szemlélhessék szent arcodat
s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által, ki leszállván a pokol tornácába
a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte,
hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Ámen.
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a Getszemáni kertben vért izzadva értünk szenvedtél,
könyörülj legközelebbi rokonaim lelkén és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, amelyeket megkorbácsoltatásod alkalmával értünk szenvedtél,
könyörülj jó barátaim és ismerőseim lelkein és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket tövissel való koronázásodkor érettünk szenvedtél,
könyörülj azok lelkein, akikről senki meg nem emlékezik, és akiknek legtovább kell szenvedniük a tisztítótűz kínjait.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket értünk szenvedtél sebes vállaidon hordozva a nehéz keresztet,
könyörülj azok lelkein, akik életükben szent Anyádat, Szűz Máriát, kiválóan tisztelték.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket keresztre feszítésed alkalmával elszenvedtél,
könyörülj hősi halált halt katonáink lelkein.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a keresztfán függve értünk szenvedtél,
könyörülj azokon, akik életükben a szenvedő lelkek megmentésén buzgón fáradoztak.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
 
Adj, Uram örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
Ámen.
 
130. zsoltár
(Zarándokének)
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged.
Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
 
Adj, Uram a megholtaknak a sírban szent megnyugvást,
És a végítélet napján adj boldog feltámadást!
 
 
FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info