rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Kilenced Jézus Szent Szívéhez
[előeste] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Imádkozásának módja:
Kilenc egymást követő első pénteken

A novéna tartalma alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk.
A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat.
Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, bármikor az évben.
A novéna minden napján 300 napi búcsút nyerhetünk:
teljes búcsút nyerhetünk, ha a novéna tartama alatt, vagy annak befejezését követő 8 napon belül meggyónunk,
megáldozunk és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius, 1849. június 5. és 1876. november 26.)

Ájtatosság előestéjén
Elmélkedés
Azután így szólt hozzájuk:
"Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki:
'Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki';
a másik viszont belülről ezt feleli:
'Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!'
Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja,
mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak.
Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki?
Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek,
mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!" (Lk 11,5-12)

Könyörgés
Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus!
Eléd járulok, mert Te hívtál, mikor ezt mondtad:
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket." (Mt 11,18)
Uram! Én valóban fáradt vagyok. Uram! Engem valóban teherként nyom a gond.
Föltárom előtted lelkemet, elmondom kívánságomat.
(Itt mondd el bizalmasan az Úrnak kérésedet.)
Jézusom! Hozzád jövök és Te adj nekem enyhülést.
Jézusom! Hozzád kiáltok és a Te könyörületességed segítsen szükségemben.
Azt akarom tenni, mire Te tanítottál.
Kilenc napon keresztül mindennap kopogtatni fogok a Te Szíved ajtaján.
Kilenc napon keresztül naponkint kérni és könyörögni fogok a Te mindenható, szerető Szívednél.
Jézusom! Te tanítottad, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkoznunk. Én így teszek.
Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a Te jóságos, részvétteljes, nagykegyelmű Szívedet.
Így teszek, hogy elnyerhessem ezt a kegyet, amelyet most kérek Tőled és amelyre oly igen nagy szükségem van.
Jézusom! Félek, mert okom van azt gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget, melyben Hozzád folyamodom,
éppen vétkeim miatt bocsátottad reám.
Épp ezért teljes szívemből bánom valamennyi bűnömet, és utálom azokat egész lelkemből,
mert általuk Téged, a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam.
Bánom, mert rosszallásodat vontam magamra, a Te jóságodat utálatos hálátlansággal fizettem meg.
Ó, Megváltóm Szent Szíve!
Könyörülj rajtam a Te nagy irgalmasságod szerint és a Te könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.
Moss meg engem mindinkább gonoszságomból és bűnömből tisztíts meg engem.
Ó, Jézusom, ne vess el színed elől! A töredelmes és alázatos szívet, Istenem, tudom, nem veted meg.
A Te kegyelmedben bízva erősen fogadom, hogy megjavulok és e hibámat
(itt gondolj legnagyobb és leggyakoribb hibádra) ezen kilenc napon át különös erőfeszítéssel kerülni fogom.
Irgalmasság szent Anyja, Mária! Hozzád is folyamodom ügyemben.
Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent Fiad Szíve előtt.
Könyörgök Hozzád, légy szószólóm és tárd Jézus elébe e fontos ügyemet.
Ne vesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazz meg engem és segíts rajtam,
ó dicső, ó áldott Szűzanya;
valamennyiünknek édesanyja, valamennyiünknek közbenjárója, szószólója, engeszteld meg szent Fiadat,
a te Fiadnak ajánlj engem, mutass be engem szent Fiadnak.
Imádkozzál érettem Istennek szent Anyja, hogy méltó lehessek Krisztus ígéretére.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Alacoque Szt. Margit felajánlási imádsága
Én N.N. átadom és felajánlom magam Jézus Krisztus, a mi Urunk szent Szívének,
felajánlom személyemet, életemet, cselekedeteimet, kínjaimat, szenvedéseimet,
hogy így lényem egy része se legyen másra szánva, mint hogy tisztelje, szeresse, dicsőítse Jézus szent Szívét.
Az visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az övé legyek, hogy mindent iránta való szeretetből tegyek,
elvonván egészen szívemet mindazoktól, amik neki visszatetszhetnének.
Te vagy ennélfogva, ó Szent Szív, szeretetem egyedüli tárgya, életem védője, üdvöm biztosítéka,
gyarlóságom és állhatatlanságom orvossága, vétkeimnek, melyeket egész életem folyamán elkövettem, eltörlője,
s halálom óráján biztos menedékem.
Légy tehát, ó jóságos Szív, az én igazolásom Isten előtt és fordítsd el tőlem igaz haragjának nyilait.
Ó szerető Szív, beléd helyezem bizalmamat; mert gyarlóságom és rosszaságom miatt van okom félni,
éppúgy jóságod mindent reményleni enged.
Emészd fel, ó Istenem, mindazt énbennem, ami neked visszatetszik vagy veled ellenkezik.
Adjad, hogy tiszta szereteted úgy mélyedjen szívembe,
hogy soha el ne feledhesselek, soha tőled senki el ne szakíthasson.
Végtelen jóságodra kérlek, legyen nevem Szívedbe írva,
mert boldogságom és dicsőségem abban áll, ha mint tulajdonod élek és halok.
Ámen.

Első nap
A mi igaz Istenünk Szíve
Elmélkedés
Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete.
Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett.
Te is Isten teremtménye vagy és amint biztos, hogy Jézus Krisztus valóban Isten,
éppúgy kétségtelen, hogy téged szeret, neked jót akar és jót tesz veled.
Nem kételkedhetsz tehát abban, hogy Jézus isteni Szíve jóakarattal van irántad.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy az hatalmas, mindent megtehet, amit csak akar.
Kétségtelen tehát, hogy az isteni Szív megszüntetheti a te szenvedéseidet is,
megadhatja neked azt a kegyelmet is, melyért most olyannyira epekedsz.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy nem fösvény és szűkkeblű,
hanem ajándékait és kegyelmeit mérték nélkül árasztja szét. Ilyen tehát Jézusnak isteni Szíve is.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy az nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.
Éppen ezért nagy bizalommal folyamodjál Jézus szent Szívéhez, mert Krisztus szeret téged,
mert Ő mindenható, mert bőkezű és irgalommal teljes a szegény bűnöshöz.

Könyörgés
Uram és Istenem, Jézus Krisztus!
Nagy alázattal borulok eléd és imádlak Téged. Imádom isteni Szívedet.
Ki kételkednék abban, hogy Tőled minden kegyelmet elnyerhet, ami üdvéhez szükséges?
Hiszen Te magad mondtad: "Senki sem jó, csak egyedül az Isten." (Mk 10,18)
Vallom, hogy Te Isten vagy, vallom, hogy a Te Szíved Istennek Szíve és Te vagy maga a szeretet és jóság.
Nem gátol abban semmi, hogy hallgasd kérésemet, mert mindenhatóságod előtt semmi sem lehetetlen.
Hatalmad gazdagsága minden mértéket felülmúl
és kiaknázhatatlan kincstárából megadhatja azt, ami számomra szükséges.
Beismerem, hogy vétkeztem ellened, de mégsem esem kétsége.
Tudom és vallom, hogy Te végtelen nagylelkű és kegyes Isten vagy
és megbocsátasz a vétkezőnek, ha hibáit megbánta és elfordult azoktól.
Ó, vigasztalás Istenének könyörületes Szíve! Emelj föl engem is! Bocsáss meg nekem! Siess segítségemre!
Csak egy szót mond és meghallgatást nyerek. Benned bízom, Uram, ne engedd, hogy megszégyenüljek.
Ó, mindenható Istennek mindenható Szíve, könyörülj rajtam!

Litánia Jézus Szent Szívéről

Második nap
A legjobb Atyának Szíve
Elmélkedés
Mindazt, amit a szerető atya gyermekeiért megtehet, Jézus is megteszi értünk.
Jogosan mondhatjuk tehát, hogy Jézus irántunk atyai szívvel van.
Az Atyától nyerik földi létüket és életüket a gyermekek: az atya szerzi meg nekik az ételt és italt;
az atya védi meg őket a fenyegető veszélytől, ő oltalmazza ellenségeiktől, ő segít nekik nehéz ügyeikben.
Ha betegek, az atya gondoskodik egészségük visszaszerzéséről; ha nehéz gondok nyomják őket, az atya hoz vigaszt;
ha hibát követtek el, az atya fenyítéke hozza meg a javulást.
Végül, ha az atya meghal, minden vagyonát gyermekei számára hagyja itt.
Fontold csak meg: nem tette-e meg mindezt veled a te Megváltód, Jézus Krisztus?
- Kinek köszönöd a kegyelem természetfölötti életét? Ki tett téged Isten fogadott gyermekévé?
Nemde Jézus Krisztus? Hiszen keserves kínszenvedésének és véres kereszthalálának köszönheted e kegyelmet!
- Nem adta néked szent testét ételül, drága vérét italul? Nem fizette-e ki drágán a te adósságaidat?
Nem őrzött-e meg mindez óráig az örök kárhozat veszélyétől?
És ha lelked a bűnök következtében beteg volt, vagy éppen kihalt benned a természetfölötti élet,
nem támasztott-e föl a gyónás szentségében új életre?
És ha szenvedést bocsát rád, hogy bűneidből felrázzon s így az örök kárhozattól megóvjon,
nem Jézus szerető Szívének atyai jóságát bizonyítja ez? Szent Pál apostol világosan megírja:
"mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz minden gyermeket, akit magához fogad.
Mint fiakkal, úgy bánik veletek Isten, s melyik fiú az, akit apja nem fenyít meg?" (Zsid 12,6-7)
- És végül, nem adja-e neked még birodalmát és boldogságát részedül,
hogy az örökkévalóságban örököse és társa légy? Lásd be tehát és ismerd el hálás örömmel:
valóban Jézus Krisztusnak Szíve atyai Szív hozzád. Járulj elébe most a gyermek odaadó szívével és kérjed őt:

Könyörgés
Jézusom atyai Szíve!
A legnagyobb bizalommal járulok eléd;
mert tudom, hogy még a leggondosabb és legodaadóbb atya sem szereti úgy gyermekeit,
mint ahogy Te szerettél bennünket és még most is szeretsz.
Nélkülözésemben és szükségemben kihez fordulnék hát, ha nem Tehozzád,
aki a legjobb atya és minden jónak forrása vagy?
Szégyenkezve ismerem el, hogy szent Szíved bűneimmel oly sokszor megbántottam,
a köteles tiszteletet oly sokszor nem adtam meg Neked és rútul hálátlan voltam Hozzád.
Beismerem, ezerszer megérdemeltem, hogy eltaszíts magadtól és ne tekints többé gyermekednek.
De tudom, habár én megfeledkeztem arról, hogy gyermeked vagyok, Te nem felejtetted el, hogy atyám vagy.
De tudom, hogy végtelen türelemmel elviselted sok-sok megbántásomat,
sőt határtalan jósággal jártál utánam, amikor kerültelek.
Épp ezért remélem, hogy most sem fogsz eltaszítani magadtól,
midőn igaz bánattal siratom meg előtted bűneimet és megfogadom,
hogy inkább meghalok, mint hogy vétkeimmel újból megbántsalak.
Állj mellém kegyelmeddel, Jézus drága szent Szíve, hogy jóakaratom tetté váljék.
És ha e kérésem (itt gondolj arra, aminek kiesdésére e szent kilencedet tartod) szent akaratoddal nem ellenkezik,
kérlek, add meg azt, melyért a Te végtelen jóságodhoz bizalommal esedezem.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Harmadik nap
Szerető testvérünk Szíve
Elmélkedés
Hitigazság az, hogy Jézus Krisztus a mi testvérünk.
Nékünk ugyanis véle egyazon atyánk van az égben; az ő atyja a mi atyánk is, éspedig kétféle szempontból.
Jézus Krisztus valóban ember, éppen úgy, mint mi. Isten pedig minden embernek atyja,
hiszen Ő az, "akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön". (Ef 3,15)
Továbbá Jézus Krisztus valóban Istennek egyszülött Fia is, mi pedig a keresztség által lettünk Isten fiaivá.
Jézus Krisztus "elsőszülött legyen a sok testvér között". (Róm 8,29).
Ha tehát Jézus testvérünk, akkor az ő Szíve a mi testvérünk szíve.
Jézus Szívének testvériessége mellett bizonyít hozzánk való, valóban testvéri szeretete.
Megtanított arra, hogy Atyját "Miatyánknak" nevezzük;
sőt, ami ennél több, ő eszközölte ki, hogy az Atya bennünket gyermekéül ismét elfogad.
"Mert aki megszentel és akik megszentelődnek, egytől vannak mindnyájan." (Zsid 2,11)
Ez okból nem szégyenli őket testvéreinek nevezni, mondván:
"Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt". (Zsolt 22,23)
Mivel Jézus mint testvérünk szeretett bennünket és testvérként akar segíteni rajtunk,
ezért lett mindenben hasonlóvá hozzánk, ezért osztotta meg velünk minden bajunkat
és ezáltal van olyan nagy részvéttel és irgalommal hozzánk.
"Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas legyen" (Zsid 2,17)
"Mivel ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést,
segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek." (Zsid 2,18)
Végül nagy atyai örökségét, az örök boldogságot is testvériesen meg akarja osztani velünk,
hogy egykor mind vele legyünk Atyjának házában.
Mondd meg őszintén: tehet-e testvér többet testvérért mint Jézus Krisztus tett érted?
Nincs-e tehát valóban testvéri szíve hozzád? Csakhogy szerető testvérünkhöz bizalommal szoktunk szólni.
Ha adósságban vagyunk és testvérünk gazdag, megkérjük őt, fizesse ki tartozásunkat.
Ha atyánkkal összekülönböztünk, megkérjük jó testvérünket, hogy békítsen ki bennünket.
Ha nyomorban és szükségben vagyunk, elpanaszoljuk azt jó testvérünknek és bizalommal várjuk,
hogy segít rajtunk, ahogy csak segíthet.
Rajta tehát, viseltess te is hasonlókép a te végtelenül jó és szerető testvéredhez, Jézus Krisztushoz.
Fordulj szent Szívéhez és mutasd meg néki, hogy azt testvéri Szívnek tartod.

Könyörgés
Szeretetteljes Jézusom! Megható gondolat az, hogy Te, a hatalmas Isten,
magadra vetted az emberi természetet és embertestvérünkké lettél,
hogy bennünket az istenfiúság méltóságába újra fölemelj.
Szíved nem elégedett meg ezzel sem, hogy ily nagyra segítettél bennünket, hanem örökségedet,
a mennyországot is meg akartad osztani velünk és ezáltal saját jogaidban is részesíteni bennünket.
Mekkora hálával tartozom ezért Neked! Mennyire fáj, hogy eddig mindezt a jót rosszaságommal fizettem meg.
Alázattal könyörgök, bocsáss meg nekem!
Kérve-kérlek, szentséges Szíved érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet,
hogy mától kezdve mindenben utaidon járjak, mindenben Téged kövesselek,
hogy halálom után mennyei Atyád hozzád hasonlónak találjon engem és mint testvéredet, az égbe fölvegyen.
Végül irgalommal teljes Szívedhez esedezem, tekintsen kegyesen szükségemre
és adja meg kegyesen azt a kegyelmet, amelyet teljes bizalommal egyedül Tőled várok.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Negyedik nap
A mi hű barátunk Szíve
Elmélkedés
Jézus nyilvánosan bebizonyította, hogy az emberek barátja akar lenni és baráti szívvel viseltetik irántunk.
Ő mondta apostolainak: "Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)
És vajon az Úr mindannyiunkkal, így teveled is, nem közölte-e szent Szívének titkait, a hit igazságait,
az üdv szándékait az Egyház útján? Nem bánt-e úgy veled, mint barátjával,
mikor ekkora belső bizalomal ajándékozott meg?
Ugyancsak Jézus mondta: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért." (Jn 15,13)
Valóban nem lehet jobb barát, mint az, aki az életét adja oda barátjáért. Jézus pedig ezt tette teveled.
Hiszen érted halt meg szörnyű kínok és gyötrelmek között.
Kételkedhetnél tehát, hogy az ő Szíve hűséges jóbarátnak szíve?
Az Urat még ellenségei is egykor "a bűnösök barátjának" nevezték,
mert akkora szeretettel és irgalommal volt hozzájuk, hogy így a megtérés útjára vezesse őket.
Veled is hasonlókép cselekedett az Üdvözítő. Mindennap azon fárad,
hogy bűnödből megtérítsen és megjavítson téged. A szentáldozásnál pedig magát adja oda eledelül.
Tagadni mernéd-e ezek után, hogy Jézusnak valóban baráti szíve van hozzád?
Ha tagadnád, nyilvánvaló hazugság volna ez és mélyen megsértené az Urat.
Ha tehát jóbarátod Krisztus, akkor igazat mond róla a Szentírás:
"A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz." (Sir 6,14)
"Mint az élet balzsama, olyan a jó barát;" (Sir 6,16)
Tartsd tehát Jézust barátodnak, bízd magad bátran jóságos Szívére, szólj hozzá, mint jóbarát jóbaráthoz szokott.

Könyörgés
Jézus szentséges Szíve!
Kihez fordulnék ügyemben, bajomban, ha nem Tehozzád, ki lelkemnek igaz barátja vagy?
Életed adtad értem, hogyan tagadnád meg tehát segítségedet mostani szükségemben.
Valóban igaz és beismerem, hogy a benned való bizodalom helyett
a teremtmények szeretetére és barátságára támaszkodtam,
kiknek megbízhatatlanságát és csalfaságát pedig oly sokszor keserűen tapasztaltam.
Ily botor módon bizakodtam a múltban. Megígérem Neked, hogy minden kétségemben, minden szükségemben,
minden nyomorúságomban és megpróbáltatásomban egyedül Beléd vetem bizodalmamat
és Nálad keresek majd segítséget, eligazodást, vigasztalást és kegyet.
Ezután már csak Te légy a barátom, akire támaszkodni akarok.
Ezután ezt a te barátságodat minden földi jóbarátnak elébe helyezem és ígérem,
hogy minden földi barátságról azonnal lemondok, mihelyt az az irántad való hűtlenséghez vezetne.
Lásd, Jézusom, mekkora bizalommal vagyok Hozzád.
Elpanaszolom Neked e szükségemet (itt gondolj arra, amiért ezen ájtatosságot tartod).
Kérlek, Jézusom, légy erős oltalmam; kérlek, Jézusom, légy életem orvosszere.
Ha meghallgatod e kérésemet, még jobban Hozzád kapcsolom szívemet és nagy hálára kötelezel engem.
Ne hagyd megszégyenülni bizalmamat, Te örökké hűséges, mindenkor segítő, jóságos Szent Szív!

Litánia Jézus Szent Szívéről

Ötödik nap
Részvétteljes Megváltónk Szíve
Elmélkedés
E föld minden nyomorúságának, életünk minden szenvedésének oka a bűn,
amely által az ember Istennek ellenségévé vált. Szent hitünk tanítja:
Jézus Krisztus azért jött e földre, hogy bennünket a bűntől és annak szomorú következményeitől megszabadítson,
hogy Istennel ismét kibékítsen és megnyerje számunkra az Ő kegyelmét.
Erre a nagy tettre szent Szívének részvéte indította Krisztust.
E szeretet vitte rá, hogy leszálljon az égből a földre, hogy fölkeresse a mi szíveinket,
melyek oly messze eltávoztak Teremtőjüktől és a vétek fertőjébe süllyedve már-már elvesztek.
E szeretet vezette, hogy fölkeresse a tövises ösvényeket és göröngyös utakat eltévedt juhai után,
hogy megtalálván azokat, visszavigye a mennyei Atya nyájához.
E szeretetből tűrte egész életének sok-sok szenvedését, fájdalmát és fáradalmát,
hogy példát adjon nekünk is a tűrésre, megpróbáltatásainknak elviselésére.
E szeretet vitte Őt a keresztfára is. Egész teste csupa vér, csupa seb és agyrengető kínokat áll ki,
hogy elvegye a mi bűneinket. Ez a szeretet nyitotta meg halála után oldalát is,
hogy ajtó legyen ott számunkra Szívéhez, hol enyhülést találhatunk a szenvedésben,
erősítést a kísértésben, győzelmet a küzdelmekben.
Keresztény hívő! Tégy úgy, mint Tamás apostol tett.
Kezeit Jézus sebeibe bocsátotta, mert nem hitte, hogy e sebekkel még élhet az ő feltámadott Ura...
valósággal belenyúlhatsz lélekben az Ő Szent Szívének sebébe és ott tapasztalhatod
mily fontosnak tartja a te megváltásodat és mily részvétteljes hozzád az Ő Szíve.
Hogy megsegítsen téged szükségben, nem kell már újra szenvednie a te Uradnak,
csak egy szót mondj és megkapod, amit kérsz,
csak egy gondolattal akarja Ő, és elnyered, ami után sóvárogsz.
Miért tagadná meg tőled ezt a csekélységet, hiszen megváltásodért
mennyivel nagyobbat tett, mekkorát szenvedett.
Ha üdvödre szolgál, légy meggyőződve, meg is adja, amiért könyörögsz.

Könyörgés
Isteni Megváltóm! Szentséges Szíved végtelen szeretettel lángolt értünk.
E szeretet vitt Téged a kereszt oltárára, hogy életed feláldozásával bűneinkért eleget tégy.
És Te nem elégedtél meg azzal, hogy elszenvedd a halált,
hanem érettünk dobogó Szívedet lándzsával engedted átütni,
hogy e seben át bepillanthassunk e Szívnek mélyébe és lássuk ott végtelen szeretetedet.
Nekünk adtad e sebzett Szívet, nyitva tartod azt ma is számunkra,
nemcsak azért, hogy az igazságos Isten elől a nyomorult bűnösöknek menedéke legyen,
hanem azért is, hogy az a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje és szükségünkben segélyünk legyen.
Jóságos Jézusom, miért nem sietek én mégis Hozzád? Miért nem keresem föl ezt a forrást?
Ó Szent Szív, bocsásd meg a bizalmatlanságomat. Íme, eléd járulok.
Élő bizalom él szívemben és fogadom, hogy el nem hagyom többé Szívedet.
Ott keresem, amire oly nagy szükségem van; mindenekfölött bűneim bocsánatát,
a javulásomra szükséges kegyelmet és a Te mindvégig erősítő szeretetedet.
E szükségemben is (itt mondd el kérésedet) Tehozzád folyamodom. Kérve-kérlek, hallgasd meg könyörgésemet.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Hatodik nap
A mi tanítónk Szelíd Szíve
Elmélkedés
A szenvedést és szorongató gondot nagyfokban enyhíti az, ha érti a módját a szenvedő,
miként bánjék keresztjével és hogyan hordozza azt helyes módon.
Erre az üdvös tudományra megtanít téged Jézus Krisztus. Hallgass reá és bizalommal kövesd tanítását.
Meglátod, mihamar jobban megy sorod még akkor is, ha a szenvedés keresztje nem múlik el rólad.
Jézus maga mondta: "Tanuljatok tőlem!" -és ezzel hívogat.
Hogy magához vonjon, megmutatja szent Szívét. E Szív szelíd.
Jézus nem zsarnok és nem akaszt a nyakunkba irgalmatlanul elviselhetetlen terhet.
"Az én igám édes, az én terhem könnyű" - maga ígéri meg ezt.
Jézus Szíve alázatos Szív. Nem vet meg téged nyomorúságodban és nem néz le, ha elbuktál.
Leereszkedik hozzád és lehajol, mint a jóságos nevelő a gyermekhez, ki elnézéssel van annak gyenge gyarlóságaival.
Jézus Szíve jóakaró Szív. Még a szenvedésekkel is, melyeket rád bocsát, jó szándéka van.
Ha bűnben vagy, föl akar rázni a megpróbáltatásokkal, hogy elkerüld a pokolnak még szörnyűbb büntetését.
Ha igaz vagy és nincsen bűnöd, mégis megsanyargat, hogy alkalmad legyen érdemeket szerezni.
Lásd be, mit tett csupa jóakaratból: vállára vette a rettenetes keresztet és hurcolta, vonszolta azt,
hogy lásd és megtanuld, mint viseljed szenvedéseid keresztjét, hogy hasznod legyen abból.
Vedd hát föl keresztedet és kövesd Őt türelemmel, megadással, kitartással és nyugodjál meg szent akaratán.
Képtelen vagy rá? Akkor kérd meg isteni Mesteredet, adja meg neked a képességet.
Jézus kívánja azt, hogy megtanuld a keresztviselés módját,
melynek nagy jutalmát fizeti ki egykor: az örök boldogságot.

Könyörgés
Jézusom! Isteni példaképem és tanítóm!
Ha Téged, az örök Atyának örök Fiát, a fény és dicsőség királyát, kereszttel terhelten a kínszenvedés halálútján látlak,
erős elhatározás kél szívemben. Tudom, hogy azért is tetted mindezt értem,
hogy példát adj arra, ami üdvömre szolgál.
Belátom ezt és követlek, mert úgy akarom ezután hordozni az én szenvedéseimnek keresztjét,
miként Te kívánod: türelemmel és alázattal. Téged követlek ezután, mert érzem,
hogy szenvedélyeim erőt vesznek rajtam és a világ csábításainak nehezen tudok ellenállni.
Mily nehezemre esik az örömökről lemondani, vágyaimat megfékezni és a világ élvezeteit kerülni, bár tudom,
mily sokszor csábítanak ezek a bűnre. Adj erőt rossz szenvedélyeim leküzdésére és különösen segíts,
hogy ezt a hibámat (itt gondolj főhibádra) megjavítsam.
Zárd le szemeimet a világ csábításai előtt, segíts, hogy igénytelenségedet,
tisztaságodat és engedelmességedet kövessem.
Nem bánom, bocsáss reám akár szenvedést is, de adj erős is, hogy azt példád szerint viseljem.
Rettegek a fájdalomtól, de azért félek tőle, mert megérdemlem azokat.
Ó, szenvedő Szeretet, add hát reám a keresztet és követni foglak Téged.
Ó Jézusom, nyújtsd ide szenvedésed keserű poharát, hadd iszom belőle én is egy cseppet.
Veled együtt mondom: "Csak úgy múljék el tőlem e pohár, amint Istenem te akarod."

Litánia Jézus Szent Szívéről

Hetedik nap
A mi buzgó közbenjárónk Szíve
Elmélkedés
Ha ügyes-bajos dolgainkban valami adósságunk vagy bűnünk ügyében nem tudunk tisztába jönni,
ügyünket ügyvédhez visszük és annak ügyességétől, hűségétől és buzgóságától várjuk a sikert.
Van egy ügyvédünk, aki még az Isten országában is elintézi a szegény emberek ügyét-baját.
Ez az ügyvéd Jézus Krisztus. Elintézi ő ott minden ügyünket, éspedig háromféleképpen:

 1. Mentséget hoz föl Atyjának megsértett fönsége előtt mellettünk és kieszközli Isten engesztelődését.
 2. Megfizeti tartozásunkat, melyeket az isteni igazság rovásunkra írt és azonfelül jótáll értünk.
 3. Előterjeszti a mi kérésünket a nagyhatalmú Istennek és pártfogolja azt.
  Mindez kinyilatkoztatott igazság, melyet maga a Szentlélek Isten bizonyít.
Szent János evangélista így ír:
"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság..." (1Jn 1,8)
"De ha valaki vétkezett is, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz.
Ő az engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is." (1Jn 2,1-2)
Szent Pál pedig ezt mondja: "Ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt,
mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk?" (Róm 8,34)
Biztos tehát, hogy Jézus Szíve a mi hű szószólónk. Ő kieszközölheti mennyei Atyjánál, ami után vágyódsz.

Könyörgés:
Isteni Megváltóm! A Szentírásban világosan bennfoglaltatik, hogy szószólónk vagy az Atyánál.
Magad választottad e hivatalt és hűen, szerető buzgósággal jársz el abban mindazokért, akik benned bíznak.
A szeretet, melyet mennyei Atyád irántad táplál, oly nagy, hogy annak nem tud ellenállni.
Lázár sírjánál magad mondottad, hogy Ő téged mindenkor meghallgat.
Ettől a hittől áthatva és a Te részvevő segélyre kész Szívedben bízva járulok eléd és föltárom ügyemet.
Vétkeztem Atyád ellen és az Ő szent Fölségének haragját méltán magamra vontam.
Az Ő szigorú igazságosságának sokkal tartozom, de nincs, amiből kiegyenlítsem adósságomat,
így a büntetéssujtásától kell félnem.
Ezenfelül nagy szükségben vagyok (itt gondolj a bajodra) melyen csak Atyád hatalma tud segíteni.
Ó jóságos közbenjáróm, menj égi Atyádhoz, az én Atyámhoz, Istenedhez, és az én Istenemhez.
Engeszteld ki őt, hiszen én őszintén és szívemből bánom, hogy oly sokszor vétettem ellen.
Egyenlítsd ki nagy érdemeidnek véghetetlen kincseiből az én tartozásomat
és eszközöld ki a segítséget számomra jelen szükségemben,
hogy megkapjam e kegyet, melyre olyannyira szükségem van.
A "Miatyánk"-ban megtanítottál rá, hogyan kell kérni, követem hát ezt az oktatásodat.
Járulj velem együtt Atyád elé és támogass a Te közbenjáró Szívednek egész szeretetével,
amidőn kiejtem e szavakat: Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

Litánia Jézus Szent Szívéről

Nyolcadik nap
A mi jó Pásztorunk Szíve
Elmélkedés
Az Üdvözítő a jó pásztorról mondott példabeszédében önmaga képét rajzolta meg és figyelmessé tett,
milyen ügyelő, éber és segítségre kész szíve van hozzánk.
Mindazt, amit a jó pásztorról mond, megtette már mindannyiunkkal, teveled is.
Szerető Szíve bírta őt arra, hogy bűnös tévelygésedben utánad menjen,
a kegyelem szerető hangján hívogassa nevedet, hogy visszatérj a jó útra.
Amikor megtalált, irgalmasan fölvett vállaira, visszavitt a nyájhoz, vérével mosogatta sebeidet és begyógyította azokat.
Szerető Szíve még saját életét is föláldozta éretted.
A halálos bűnnek koporsójában feküdtél és Jézus önélete árán föltámasztott az istenfiúság új életére.
Szerető Szíve a legjobb táplálékot adja,
amikor szentséges testét és drága vérét adja eledeledül és italodul az Oltáriszentségben.
Jópéldával jár előtted, hogy az egyenes úton vezessen, megóvván a tévutaktól és szakadékoktól.
Éjjel-nappal ügyel reád, hogy a kísértés ragadozó farkasa el ne ragadjon.
Nem nyugszik, míg e világnak veszélyeiből biztonságba nem vezetett
és el nem helyezett a mennyország boldog honába.
Tagadhatod-e mindezt? Nemde, ha őszinte akarsz lenni, meg kell vallanod:
igen, mindezt megtette az Üdvözítő értem,
az Ő Szíve valóban a legjobb és leggondosabb pásztornak a szíve.
Jézus mondta: "Az én juhaim ismernek engem és hallgatnak szavamra." (Lsd. Jn 10,14.27)
Rajta hát, mutasd meg, hogy ismered jó Pásztorodat és hallod szavát, mellyel hívogat:
"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám!" (Jn 7,37)
- "Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Bízd rá magad az Ő vezetésére. Menekülj hozzá, ha veszély fenyeget, mutasd meg sebeidet,
ha sajognak azok, keresd nála az enyhülés hűsítő italát, ha a szenvedés forrósága kínoz.

Könyörgés
Jézus Krisztus, Üdvözítőm és Istenem! Kétségbevonhatatlan igazságnak ismerem el,
mert Te mondtad, hogy jó pásztorom vagy. Ha nem mondtad volna, akkor is hinnem kellene,
mert egész életed azt mutatja, hogy gondolsz rám és az én egész életem bizonyítja Te gondosságodat.
Bár egész életemet szent Szívednek gondjaira és felügyeletére bíztam volna! Bár ne távoztam volna mellőled soha,
akkor nem jutottam volna annyi baja és szomorúságba.
De sajnos, annyiszor hűtlen lettem Hozzád és elhagyván parancsaid útjait,
a bűn mélységeibe buktam, hol most a vétek sebeitől borítva fekszem.
Az ínség mélységéből kiált föl Hozzád, ó jó Pásztor, a Te eltévedt bárányod. Könyörülj rajtam!
Mutasd meg csak még egyszer, hogy irgalmas szívű vagy hozzám;
azok után, amiket eddig tettél velem, alig hihetem, hogy el akarsz taszítani.
Ehhez a türelmes Szívedhez sóhajtok föl tehát és kérve-kérlek, járult mennyei Atyád elé,
eszközöld ki számomra előbb bűneim bocsánatát és a kegyelmet, hogy életem megjavíthassam.
Azonkívül szerezd meg nekem e kérésem teljesítését is (itt gondolj kívánságodra),
melynek elnyeréséért e kilencnapi ájtatosságot tartom. Ó, jó Pásztorunknak szent Szíve, légy irgalmas hozzám.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Kilencedik nap
A mi irgalmas főpapunk Szíve
Elmélkedés
A főpap hivatása, hogy közbenjáró legyen Isten és ember között.
Feladata, hogy népének ügyét, áldozatait és imáit Istennek ajánlja és viszont népének kegyelmet,
bocsánatot, segítséget és vigasztalást hozzon. E tisztét akkor tölti be legjobban, ha

 1. részvétteljes szíve van hívei iránt,
 2. ha maga is nagy kegyben áll Isten előtt tiszta és szentéletű szívéért,
 3. ha Istennek kedves áldozatot tud hozni.
Az ilyen főpap biztos, hogy mindent megnyerhet Istentől.
És most gondoljuk át hívő lélekkel mit mond Szent Pál apostol Jézus Krisztusról.

 1. Jézus Krisztusnak végtelenül irgalmas Szíve van hozzánk.
  "Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan,
  aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűnt kivéve." (Zsid 4,15)
 2. Jézus nagy szeretetben és kegyen áll Atyjánál szentséges istenemberi Szíve miatt.
  "Ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített,
  és fölségesebb az egeknél." (Zsid 7,26)
  "Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa Istenhez közelednek,
  hisz mindenkor él, hogy értük közbenjárjon." (Zsid 7,25)
 3. Jézus Istennek a legtetszőbbet hozza áldozatul: saját Szíve vérét.
  "Krisztus nem is bakok vagy borjak vére által, hanem a saját vére által ment be
  egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett." (Zsid 9,12)
Minthogy tehát Jézus Krisztus Szíve valóban a legjobb és leghathatósabb főpapi Szív,
bízd tehát rá imáidat, hogy áldozatával egyesítve azt az Atya trónusa elé vigye és meghallgatását kieszközölje.
Most is állandóan gyakorolja főpapi hivatalát az égben és ma is a földön minden szentmisében,
melyeket az egész világon bemutatnak. A nagy Szent Pál apostol írja:
"Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia,
járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk,
és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre." (Zsid 4,14.16)

Könyörgés:
Imádott Megváltóm, Jézus Krisztus: hiszem, amit igéd tanít.
Hiszem, hogy Atyád örök rendeletével örökös főpapunkká szentelt,
hogy örök áldozatot mutass be és imádkozzál értünk.
Hiszem, hogy a Te áldozatod egyben a legmagasztosabb, a legszentebb, a legtisztább és Istennek legtetszőbb,
mert szeretetből árad és benne sebeidet, véredet, szívedet, végtelen érdemeidet, saját magadat mutatod be neki.
Hiszem, hogy bensőséges könyörületességed ösztönzi arra Szívedet, hogy főpapi tiszted gyakorold.
Hiszem, hogy e tevékenységeddel Atyádat kiengeszteled helyettünk. Hiszem, hogy e hivatásodban járván,
imádásunkat, dicséretünket és hálánkat Atyád elé viszed és helyükbe kegyelmet kérsz szükségeinkben.
E hitem bátorít föl, Jézusom, hogy hozzád forduljak. A te főpapi Szívedre mint oltárra helyezem minden ügyemet.
Tudom, hogy ilyen paptól és ilyen oltártól semmit sem tagad meg Istenünk.
Fogadj be engem is, minden szentmise áldozatba, melyet ma az egész földkerekségen bemutatsz
és melyben újra önmagad áldozod föl az egész emberiségért. Szent Szívedből törjön értem az ég felé a kérés,
hogy bocsássa meg az Úr a Te érdemeidért bűneimet, melyeket szívemből megbánok.
Kérd Atyádat Szíved szeretetével, hogy adja meg nekem e kegyelmet (mondd el kérésedet),
melyért e novénát tartom. Ha megkapom azt, amiért esedezem Szent Szív tiéd a dicsőség,
mert ez jele lesz annak mennyire kedvel téged az Atya.
Szerezz tehát Jézusom dicsőséget szent Szívednek kérésem meghallgatásának kiesdésével és nagyobb lesz a hitem,
erősebb a reményem és lángolóbb szeretetem a Te főpapi Szíved iránt. Ámen.

Litánia Jézus Szent Szívéről


TÖRTÉNETE:
Szentségimádás alatt Jézus Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs nővérnek ezt monda:
"Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen,
hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába."
A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és jezsuita gyóntatója segítségével értelmezte és továbbadta őket.
A nővérnek három éven keresztül (1673-1675) voltak látomásai Jézus Szívével kapcsolatban.

  Jézus Szent Szíve tisztelőinek tizenkét ígéretet adott:
 1. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van.
 2. Családjukban békességet szerzek.
 3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
 4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.
 5. Minden vállalkozásukat megáldom.
 6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására és végtelen óceánjára találnak.
 7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
 9. Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.
 10. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
 11. Akik ezt az ájtatosságot terjesztik, azok nevét Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.
 12. Akik kilenc egymás után következő hónap első péntekjén megáldoznak,
  azoknak megadom a végső bűnbánat kegyelmét.
A tisztelet módja lehet a felajánlás: magunkat Jézus Szívébe ajánljuk, hogy szerinte való emberek legyünk.
A tisztelet fontos formája a rendszeres gyónás (havonta, elsőpénteken) és a gyakori szentáldozás.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez
Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni,
benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.
 
 
 
  info