rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Ötvenes imádság
(egyötvenedes)


FELÉPÍTÉSE:
50 Üdvözlégy + titok


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(minden Üdvözlégyhez egyetlen titok tartozik)
Keresztvetés

  Titkok:
 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. [Ámen.]
 2. akivel a hegyeken át Erzsébethez siettél. [Ámen.]
 3. akit te, tiszta szolgáló leány, nagy örömmel e világra szültél. [Ámen.]
 4. akit te pólyába takartál és jászolba fektettél. [Ámen.]
 5. akit a szent angyalok mennyei énekkel dicsőítettek. [Ámen.]
 6. akit a pásztorok kerestek és Betlehemben megtaláltak. [Ámen.]
 7. aki a nyolcadik napon körül lett metélve és a Jézus nevet kapta. [Ámen.]
 8. akinek a három király aranyat, tömjént és mirhát áldozott. [Ámen.]
 9. akit te a templomban felajánlottál Istennek, a te mennyei Atyádnak. [Ámen.]
 10. akivel te Egyiptomba menekültél és akivel hét év múlva onnan visszatértél. [Ámen.]
 11. akit te Jeruzsálemben elveszítettél és három nap múlva megtaláltál. [Ámen.]
 12. aki nap mint nap növekedett korban, bölcsességben és kegyelemben. [Ámen.]
 13. akit Szent János a Jordánban ugyanúgy megkeresztelt, mint minden más bűnös embert. [Ámen.]
 14. akit a Sátán megkísértett, de nem tudott legyőzni. [Ámen.]
 15. aki tanítványaival együtt Isten országát hirdette a népnek. [Ámen.]
 16. aki isteni erővel sok beteget meggyógyított. [Ámen.]
 17. akinek lábát Mária Magdolna könnyeivel mosta és hajával törölte. [Ámen.]
 18. aki Lázárt és másokat a halálból feltámasztott. [Ámen.]
 19. aki a Tábor hegyen színében elváltozott. [Ámen.]
 20. akit virágvasárnap nagy tisztelettel fogadtak Jeruzsálemben. [Ámen.]
 21. aki tanítványainak saját Szent Testét adta az utolsó vacsorán. [Ámen.]
 22. aki a Getszemáni kertben imádkozott és vérrel verejtékezett. [Ámen.]
 23. aki megengedte, hogy elfogják, megkötözzék és egyik bírótól a másikhoz vezessék. [Ámen.]
 24. akit sok hamis tanú vádolt. [Ámen.]
 25. akinek szent arcát leköpték, szemét bekötötték és akit arcul ütöttek. [Ámen.]
 26. akit méltatlanul egy oszlophoz kötöztek és kegyetlenül megostoroztak. [Ámen.]
 27. akit tövissel megkoronáztak. [Ámen.]
 28. aki előtt térdet hajtottak és akit gúnyolódva imádtak. [Ámen.]
 29. akit ártatlanul ítéltek szégyenteljes halálra. [Ámen.]
 30. aki szent vállain vitte a keresztet. [Ámen.]
 31. aki téged, Édesanyját, más asszonyokkal együtt megszólított. [Ámen.]
 32. akinek kezét és lábát a keresztre szögezték. [Ámen.]
 33. aki azokért imádkozott, akik Őt keresztre feszítették, kínozták és megölték. [Ámen.]
 34. aki így szólt a gonosztevőhöz: "Még ma velem leszel a paradicsomban!" [Ámen.]
 35. aki téged, az Ő fájdalmas Anyját szeretett tanítványának, Jánosnak ajánlott. [Ámen.]
 36. aki így kiáltott fel: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" [Ámen.]
 37. akit ecettel és epével itattak, amikor így szólt: "Szomjúhozom!" [Ámen.]
 38. aki így fohászkodott: "Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet!" [Ámen.]
 39. aki végül ezt mondta: "Beteljesedett!" [Ámen.]
 40. aki keserves kínhalált halt érettünk, bűnösökért. [Ámen.]
 41. akinek felnyitották oldalát, ahonnan vér és víz csordult. [Ámen.]
 42. akit a keresztről levéve a te öledbe fektettek és eltemettek. [Ámen.]
 43. akit jó emberek bebalzsamoztak és eltemettek. [Ámen.]
 44. akinek szent lelke alászállt a poklokra és az atyák lelkét megszabadította. [Ámen.]
 45. aki harmadnapra halottaiból feltámadt. [Ámen.]
 46. aki nagy örömmel töltött el téged és mindazokat, akiknek megjelent. [Ámen.]
 47. aki szemed láttára felment a mennybe és most az Atya jobbján ül [Ámen.]
 48. aki majdan ítéletet mond élők és holtak felett. [Ámen.]
 49. aki elküldte a Szentlelket mindazoknak, akik hisznek Őbenne. [Ámen.]
 50. aki téged, az Ő szeretett Anyját felvette magához a mennybe,
  és aki a mennyei Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. [Ámen.]
Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Poroszországi Domonkos (+1460.) Trierben mint karthauzi novícius
írásba foglalta Jézus életének eseményeit, ú.n. "titkait", ami valójában Jézus életén való szemlélődés.
Ezeket a titkokat egy-egy Üdvözlégy közepében mondjuk,
szemlélődve a titkokon az Üdvözlégy imádkozása közben.
A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.
Mondhatjuk az imát az Üdvözlégy korabeli formájával is:
"Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus,"
(ez után következnek a titkok, amelyeknek a végére Áment mondunk).

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete. In: Távlatok, 2003. 60. sz.
 
 
 
  info