rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér Jézus Krisztus Szent Vére tiszteletére
(hatötödös)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés (1 szem)
6 ötöd (6-szor 1+5 szem)
Befejezés (1+3 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Istenem, légy segítségemre.
Uram, siess segítésemre.
+ 1 Dicsőség

Ötödökre (6):
Nagy (önálló) szemre:
elmélkedés
Kis szemekre (5):
1 Miatyánk
Zárásra:
1 Dicsőség
+ ima: Uram Jézus, kérünk,
adj kegyelmet nekünk,
kiket a szent kereszten
véreddel megváltottál.

Befejezés:
Nagy (önálló) szemre:
Utoljára még akkor ontotta Jézus Krisztus szent vérét,
mikor a magas keresztfán függve, éles dárdával nyitották meg oldalát és szentséges szívét átszúrták.
Belőle vér és víz folyt; ebből megismerhető, hogy miután minden szent vérét kiontotta,
ennek utolsó cseppjét is kész volt odaadni váltságunkért.
- Édes Üdvözítőnknek véghetetlen kegyessége! Ki ne szeressen téged?
Ki ne ajánlja föl magát neked, mint szerelmesének, ki mindent megtettél, hogy örökre boldogok lehessünk.
De ki sem mondhatjuk szóval mindazt, amit érzünk;
ezért hívjuk a Mindenható összes teremtményeit, szólítjuk az angyalokat,
és mennyei szenteket, és kérjük: dicsőítsétek és magasztaljátok Jézusnak szentséges vérét.
Éljen az Úr Jézus szent vére!
Éljen az Úr Jézus szent vére, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen.
Kis szemekre (3):
1 Miatyánk
Zárásra:
1 Dicsőség
+ ima: Uram Jézus, kérünk,
adj kegyelmet nekünk,
kiket a szent kereszten
véreddel megváltottál.

Záró ima:
Örök életnek drágalátos vére, a világnak engesztelő váltságdíja, áldott ital és lelkünknek üdvös fürdője!
Te szünet nélkül védelmezed Istennek irgalmi trónja előtt az emberi nemzetnek örök boldogságát!
A legmélyebb alázattal imádlak s kívánom helyrepótolni - amennyire tőlem telik -
mindazon bántalmakat és sértegetéseket, melyekkel az emberek fiai illetnek téged;
különösen a rút káromlásokat, melyekkel téged félelem nélkül megtámadnak!
Ó, ki ne áldja ezt a végtelenül becses szent vért! Ki ne ragadtatna lángoló szeretetre Jézus iránt,
miután ő elvérzett értünk! Mi is lett volna énbelőlem, ha isteni vére által meg nem vált?
Mi sajtolta ki azt az utolsó cseppig Uramnak szent testéből? Uram!
Nem egyéb, mint a te szereteted, a te kimondhatatlan szereteted,
mely minket az üdvnek e drágalátos balzsamával megajándékozott.
Te megbecsülhetetlen balzsam, mely a véghetetlen szeretet forrásából ömlött, add,
hogy minden szív, minden nyelv hálát mondjon neked,
téged dicsérjen és magasztaljon most és mindenkor, és mindörökkön örökké.
- Ámen.

Mindenható örök Isten!
Ki egyszülött szent Fiadat e világnak megváltójává téve, drágalátos szent vére által akarsz megengesztelődni;
add meg kegyesen, hogy üdvünknek ezt a váltságdíját úgy becsüljük
és annak ereje által a jelen életnek bajaitól úgy megoltalmazódjunk,
hogy egykor örökké tartó gyümölcseiben örvendezhessünk.
Ugyan azon Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik,
a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
VII. Pius római pápa azért, hogy a keresztény híveket arra buzdítsa,
hogy Jézusnak drágalátos szent vérét, melynek árán mindnyájan meg vagyunk váltva,
még inkább tiszteljék, 1809.05.31-én (lásd a szertartások szent gyülekezetének levéltárát)
és 1815.10.18-án (lásd a Rómában "S. Nicola in carcere" című,
egyházban alakult és Jézus Krisztus szent véréről nevezett anyatársulatnak levéltárában) örök időkre,
napjában egyszer nyerhető 7 évi és 7 negyvenednyi búcsút engedett mindazoknak,
akik ezt a rózsafüzért Jézus Krisztus szent vérének tiszteletére ájtatosan elmondják;
teljes búcsút pedig azoknak, akik az egész hónapon át mindennap elimádkozzák,
s ugyancsak arra a napra engedte, melyen a szentségekhez járulva a pápa szándékára imádkoznak.

Továbbá napjában egyszer 300 napi búcsú nyerhető örök időkre azoknak,
akik az "Örök életnek drágalátos vére" kezdetű imát elmondják.
- Ezeket a búcsúkat könyörgésképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkekért is fel lehet ajánlani.

Hasonlóképpen nyer búcsút, aki 33 Miatyánkot elmond (Jézus földi működésének 33 évi emlékezetére)
és Jézus 7 vérontásáról elmélkedik, vagy ha nem tud elmélkedni, akkor elmélkedés nélkül.
Ezt XVI. Gergely pápa engedélyezte 1843.07.05-én.
 
 
 
  info