rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér a kisded Jézus szent gyermekségéről
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
1 Üdvözlégy

1. tizedre:
Irgalmas Istenem!
Nézz kegyesen azokra a gyönge kisgyermekekre,
kiket a keresztség szentsége által megtisztítva, magadnak kedves lakhelyül választottál.
Jézus Krisztus szent fiad által, aki maga is erőtlen kisgyermek alakban jelent meg az emberek között,
kérünk, add nekik kegyelmedet, hogy az igaz hitben alapos oktatást nyerjenek,
az erényben és isteni félelemben neveltessenek
és a kisded Jézus példájára ők is kegyelemben és bölcsességben nevelkedjenek.
Ámen.
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy

2. tizedre:
Irgalmas Isten!
Buzgó könyörgéssel ajánljuk föl neked a serdülő ifjúságot.
A te isteni fiad Jézus Krisztus által, aki maga is első ifjúságát nevelő atyjának, szent Józsefnek oldala mellett
csendes magányban és minden erények gyakorlásában töltötte, kérünk téged,
a vigyázatlan ifjúságnak légy kalauza és oltalma, hogy a hitben és jó erkölcsökben megerősödjön,
a te kedvedben az anyaszentegyháznak vigaszára és a szülők örömére növekedjen,
és váljon mindegyik ifjú jámbor és buzgó kereszténnyé.
Ámen.
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy

3. tizedre:
Legkegyesebb Istenünk!
Te tudod, hogy mennyi csábítással és szeszéllyel kell szembe szállnia ma az ifjúságnak,
ha hitét megtartani és tisztaságát szeplőtelenül megőrizni akarja,
és hányan vannak, kik a romlottságba sülyedve, ifjúságuk legszebb éveit rútul eltékozolják!
Ne engedd őket a kárhozatnak örvényébe rohanni!
Kérünk Jézus Krisztusnak szent gyermekségére, az ő mennyei ártatlanságára, ifjú korának isteni erényeire,
valamint azon szeretetére, mely őt arra indította,
hogy szegény gyermekké legyen és az embereket az örök veszedelemből kimentse:
térítsd vissza az eltántorodottakat, erősítsd meg szent kegyelmeddel mindazokat, kik veszélyben forognak;
ajándékozd meg szent szereteteddel, hogy tőled semmi el ne szakíthassa őket.
Ámen.
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy

4. tizedre:
Úr Isten!
A te legszentebb gondviselésed öröktől fogva kijelölte minden embernek az ösvényt,
melyen végcélját, az örök boldogságot, elérheti.
Attól függ tehát minden, hogy az ifjúság, mikor magának életpályát választ, teljesítse legszentebb akaratodat.
A jó választás alapítja meg mind az ideiglenes, mind az örök boldogságot.
Világosítsd meg a fiatalokat isteni világosságoddal, hogy hivatásukat megismerve,
okosak is legyenek, nehogy a választásban indulatosság, haszonlesés vagy elbizakodás megvakítsa őket,
s hogy szilárd elhatározással induljanak oda, amerre isteni hívás szólítja őket.
Kérjük e kegyelmet Szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki e világra jött,
hogy szentséges akaratodat teljesítsék és magasztos hivatásuknak eleget tegyenek.
Ámen. Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy

5. tizedre:
Úr Isten! Te minden emberek Atyja!
Hamarabb fölvirágozna az igaz hit, az Úr félelme, az erényesség a növekedő ifjúság között,
ha szüleik s azok, kikre a nevelés bízva van,
tisztán fölismernék s fáradthatatlan szorgalommal teljesítenék kötelességeiket!
Azért kérünk és az ifjúság iránti szeretettől indíttatva könyörgünk:
add a szülőknek, tanítóknak s nevelőknek kegyelmedet, hogy kötelességeiknek megfelelve,
a rájuk bízottakat lelkes buzgalommal neveljék, neked és szent neved dicsőségére.
Tekintsd, jó Atyánk Jézust, az isteni gyermeket, kiben nagy kedved telt;
tekintsd édes Fiad Szűz Anyjának Máriának, valamint jámbor nevelőatyjának Szent Józsefnek érdemeit;
engedd, hogy minden gyermek legyen hasonló a gyermek Jézushoz,
minden szülő pedig kövesse Szűz Máriának és Szent Józsefnek gyönyörűséges példáját.
Ámen.
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy

Keresztvetés
 
 
 
  info