rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér Jézus Krisztus tiszteletére
(háromtizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
3 tized (3-szor 10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Édes Jézusom!
Felajánlom ezt a rózsafüzért a Te szent életed harminchárom esztendejének emlékezetére
és hálaadásul az értünk vállalt szenvedésekért.
Fogadd el tőlem ezt a felajánlást az Anyaszentegyház szándékára.
Felajánlom továbbá ezt az imát az élőkért és a holtakért,
különösen azokért, akik imádságomat méltán elvárják,
kérem, add kegyelmedet mindenkinek. Ámen.

Tizedekre (3):
(Minden tizednek tíz gondolata van)
Kezdésre:
Bevezető gondolat
+ 1 Üdvözlégy
Szemekre (10):
Gondolat
+ 1 Miatyánk
Zárásra:
Amikor megholtakért mondjuk, hozzátesszük:
Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Ámen.

Záró ima:
Jézus harmadnapra feltámadva - a hagyomány szerint - legelőször az ő Szűz Szent Anyjának, Máriának jelenik meg.
+ 1 Üdvözlégy

Megjelenve a három szent asszonynak azt parancsolja,
hogy értesítsék a tanítványokat arról, hogy Ő feltámadott és megjelent nekik.
+ 1 Miatyánk

Megjelenve a tanítványoknak megmutatja szent sebeit, parancsolva a kétkedő Tamásnak, hogy érintse meg azokat.
+ 1 Miatyánk

Feltámadása után, a 40. napon megáldva Szűz Szent Anyját és a tanítványokat, szemük láttára fölmegy a mennybe.
+ 1 Miatyánk

Kérünk Téged, szentséges Szűz Mária, hogy isteni magzatodnak,
a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldását számunkra megnyerni méltóztassál, most és halálunk óráján.
+ 1 Üdvözlégy
Amikor megholtakért mondjuk, hozzá tesszük:
Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Ámen.

+ 1 Hiszekegy

Könyörögjünk.
Én Istenem!
Aki a világ váltságáért kész voltál mint ember megszületni, körülmetéltetni,
a zsidóktól megutáltatni és Júdástól csókkal elárultatni, megkötöztetni és mint ártatlan bárány a halálba vitetni;
Uram! Aki Annástól Kaifáshoz, majd Pilátushoz meg Heródeshez hurcoltatva annyi becstelenséget tűrtél,
ki hamisan vádoltattál, rágalmakkal, arcul csapásokkal, köpdöséssel és mindennemű csúfságokkal illettettél;
megkoronáztatva fejeden tövis koronát viseltél és szemeid bekötve náddal verettél;
végül ruhádból kivetkőztetve és keresztre szegezve két lator között, mint valami fő gonosztevő függtél;
akit midőn szomjúhoztál, epével és ecettel itattak; szent lelked kiadása után lándzsával átdöftek;
ennyi ártatlanul szenvedett kínjaidra és szentséges halálodra kérlek, Uram,
hogy engem, fölötted és magam fölött siránkozó bűnöst
(ha haldoklóért vagy halottért imádkozunk, tegyük hozzá: és a te N. N. szolgádat) a pokol kínjaitól megszabadítva,
méltóztassál oda juttatni, ahova a melletted függő és megtérő latrot fogadtad.
Kérlek, hallgasd meg kérésemet, Uram, Jézus Krisztus,
aki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.
(Szent Ágoston imája)

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
1516-ban égi sugallatra boldog Flórenci Mihály, kamalduli szerzetes pap kezdte imádkozni naponta, haláláig.
Ezt a rózsafüzért a mi Urunk Jézus Krisztus tiszteletére szokás imádkozni,
melyben a 33 Miatyánk az Ő szent élete éveire, az öt Üdvözlégy pedig szentséges öt sebére emlékeztetnek.
Befejezésként Hiszekegyet imádkozunk a 12 apostol tiszteletére.
516. és 1727. között több pápa többféle búcsút engedélyezett ezen rózsafüzér elimádkozásához.


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info