rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Lorettói litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek szent anyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek szent SzüzeKönyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyjaKönyörögj érettünk!
Egyházunknak anyjaKönyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyjaKönyörögj érettünk!
Tisztaságos anyaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen SzűzanyaKönyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anyaKönyörögj érettünk!
Szűz virág szent anyaKönyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anyaKönyörögj érettünk!
Csodálatos anyaKönyörögj érettünk!
Jó tanács anyjaKönyörögj érettünk!
Teremtőnk anyjaKönyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyjaKönyörögj érettünk!
Nagyokosságú SzűzKönyörögj érettünk!
Dicsérendő SzűzKönyörögj érettünk!
Nagyhatalmú SzűzKönyörögj érettünk!
Irgalmas SzűzKönyörögj érettünk!
Hűséges SzűzKönyörögj érettünk!
Igazság tükreKönyörögj érettünk!
Bölcsesség székeKönyörögj érettünk!
Örömünk okaKönyörögj érettünk!
Lelki edényKönyörögj érettünk!
Tiszteletes edényKönyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edényeKönyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsaKönyörögj érettünk!
Dávid király tornyaKönyörögj érettünk!
ElefántcsonttoronyKönyörögj érettünk!
Mária aranyházKönyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrényeKönyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillagKönyörögj érettünk!
Betegek gyógyítójaKönyörögj érettünk!
Bűnösök menedékeKönyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Keresztények segítségeKönyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazójaKönyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéjaKönyörögj érettünk!
Próféták királynéjaKönyörögj érettünk!
Apostolok királynéjaKönyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéjaKönyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynéKönyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királynéKönyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéjaKönyörögj érettünk!
Családok királynéjaKönyörögj érettünk!
Béke királynéjaKönyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonyaKönyörögj érettünk!
(Kármel ékessége és királynéjaKönyörögj érettünk!)
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

TÖRTÉNETE:
Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,
amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.
A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,
amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.
A keresztények tehát kiszorultak a Szentföldről, a Szent Háznak azonban nem esett bántódása,
mert az angyalok a levegőbe emelték és 1291 májusában elhozták
az akkori Magyarországhoz tartozó dalmáciai Tersattoba.
A helybeli keresztény hívek elbizakodottsága miatt azonban 3 évvel később az angyalok azt továbbvitték,
s letették Recanati melletti babérfa ligetbe, melynek neve Lauretum, (olaszosan pedig Loreto).
Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg.
Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is.
Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt,
amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház.
Jézus korában Názáretben a házakat barlangok elé építették a hegyoldalba.
A hagyomány szerint, amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából,
Szűz Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. december 10. napján).
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a Názáretben végzett régészeti kutatások,
a Szent Ház fundamentumának és altalajának 1962-65-ben végzett vizsgálata
valamint nyelvészeti és ikonográfiai tanulmányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik az a feltevés,
hogy a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba
az Epiruszban uralkodó Angeli család kezdeményezésére (Angeli=angyalok).
Valóban, egy nemrég előkerült 1294 szeptemberéből származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota, amikor férjhez adta Ithamar nevű lányát tarantói Fülöphöz,
II. Anjou Károly nápolyi király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött vele,
amelynek részeként világosan kitűnnek
"a mi Asszonyunk, az Isten Anyja Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek".

FORRÁS: Udvarhelyi Olivér: Loretói gondolatok. In: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2003. május.
Magyar Katolikus Lexikon (Loreto)

A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának.
Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körül összeállított rímes litánia,
mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza
(a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére,
a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült.
A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett,
melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia,
melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe.
A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak,
részben azonban még bizánci eredetűek (pl. lelki edény = a Szentlélek hajléka).
A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült.
Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte,
hogy azt a litániába is vegyék bele: "Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné".
XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt
a "Béke királynéja" könyörgést is belevegyék a litániába.
XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak
a "Magyarok Nagyasszonya" megszólítás besorolását a litánia végére.
1950-ben a "Mennyekbe felvett királyné" megnevezés is bekerült a titulusok közé.
A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát,
mint az "Egyház anyját" is kérjük ebben a közös imádságban.

FORRÁS: Dolhai Lajos: Májusi litániák. In: Új Ember katolikus hetilap, 2000. LVI. évf. 22. sz.
Magyar Katolikus Lexikon (lorettói litánia)
Magyar Katolikus Lexikon (akathiszt)
 
 
 
  info